Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk sykehusavdeling  gir et voksenpsykiatrisk tjenestetilbud på sykehusnivå for Vestfold. Avdelingen er den største avdelingen i Sykehuset i Vestfold HF.
Avdelingen er for tiden organisert i tre kliniske seksjoner og består av i alt seks sengeposter og fire spesialpoliklinikker. Akuttpostene er lokalisert i Tønsberg ved sykehuset, langtids- og sikkerhetsposter ligger ved Granli på Sem, mens poliklinikk for nevropsykiatri, poliklinikk og dagavdeling for spiseforstyrrelser og alderspsykiatrisk utredningspost og -poliklinikk ligger i Tønsberg.

Avdelingen har totalt 19 overlegestillinger og 8 psykologstillinger. Avdelingen vektlegger god faglig behandling og godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og andre samarbeidspartnere.

Leger i spesialisering som har sin ansettelse i Psykiatrisk sykehusavdeling roterer til forskjellige poster i avdelingen for å få all nødvendig tjeneste og alle læringsmål for å søke spesialistgodkjenning psykiatri. Det legges til rette for at tjenesten skal bli godkjent for de læringsmål du trenger.

Vi har ledige stillinger som vikar for lege i spesialisering i voksenpsykiatri.

Allmennleger som ønsker sykehustjeneste oppfordres også til å søke. Oppstartstidspunkt er fortrinnsvis så snart som mulig, men ta også kontakt dersom du ønsker oppstart senere.

Også leger uten gjennomført LIS1-tjenste oppfordres til å søke for et vikariat i påvente av slik tjeneste. 

Alle leger i spesialisering som har gjennomført LIS1-tjeneste får gjennomført nødvendig tjeneste, kurs, veiledning og psykoterapiveiledning for å kunne søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode. All tjeneste som er nødvendig for spesialitet i psykiatri kan oppnås ved Sykehuset i Vestfold HF. Alle leger i spesialisering starter sin tjeneste i psykiatrisk sykehusavdeling, fortrinnsvis i akuttpost. Alle leger i spesialisering deltar i vaktordningen. Tjenesteplanen for leger i spesialisering er for tiden 14-delt. Vakttjenesten er organisert med tilstedevakt som primærvakt og med bakvakt som har hjemmevakt.  

Leger i spesialisering har avsatt fire timer fordypningstid ukentlig. Klinikken legger opp til god faglig tjeneste og oppnåelse av alle læringsmål innen spesialiteten for voksenpsykiatri. Vi ønsker å tilrettelegge for forskning og etterutdanning, både innen psykoterapi, biologisk psykiatri eller andre interessefelt.   

Du kan lese mer om spesialistutdanning i psykiatri ved Sykehuset i Vestfold HF her.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling av psykiatriske lidelser.
 • Ansvar for planlegging, samordning og oppfølging av pasienter der legen er behandler.
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Somatiske undersøkelser av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter.
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper.
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste ved psykiatrisk avdeling.
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Journalansvar og informasjonsansvar.
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.  

Kvalifikasjoner

 • Interesse for og erfaring fra psykiatri.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege.
 • Det forutsettes gjennomført turnustjeneste eller LIS1-tjeneste iht. Helsedirektoratets regler, men leger som ikke har slik tjeneste oppfordres også til å søke i påvente av slik tjeneste.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.   

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og gode samarbeidsevner både med egen yrkesgruppe og tverrfaglig.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide selvstendig og håndtere høyt tempo.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.         

Vi tilbyr

 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode.
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i hele utdanningstiden.
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø.
 • Muligheter for å søke deltagelse i evaluering/-utviklings-/forskningsprosjekter.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP  

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, søknadsblankett for legestillinger, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV   

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Ove Westgård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92239477
E-post: ove.westgard@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling - LIS, Sykehuset i Vestfold HF
Håkon V gate 17a
3116 Tønsberg
Søk på stillingen