100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i hudsykdommer er ledig for ønsket overtakelse per 1.1.22.
Praksisen er lokalisert til Holbergsgate 11 i Skien.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med rammeavtalen som er inngått mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. 100 % avtale forutsetter minst 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis er plassert i driftstilskuddsklasse 3.

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for»-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

RHF-et legger til grunn at det i praksis avsettes tid til å kunne håndtere henvendelser som haster.
Det er videre en forutsetning at det drives lysbehandling i praksisen.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.


Nærmere opplysninger: Spesialist Jon Edgar Selvåg, telefon 35536552 eller rådgiver Anita Jensen, anita.jensen@helse-sorost.no, telefon 02411.Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i Webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Jon Edgar Selvåg
Tittel: spesialist
Telefon: 35536552
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Holbergsgate 11
3722 SKIEN
Søk på stillingen