Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 4-5 fastlegeheimlar ved Herøy legesenter.
Heimlane blir overdregne kostnadsfritt frå kommunen til ny fastlege. 

Vi ser etter deg som vil vere vår nye kollega og fastlege ved Herøy legesenter.  Herøy legesenter ligg på Eggesbønes saman med dei andre seksjonane under avdeling for barn, familie og helse. Legetenesta i Herøy  har 11 fastlegeheimlar, fordelt på Myrvåg legesenter og Herøy legesenter. Herøy kommune har gode vilkår for etablering av praksis. Ved legesenteret er det for tida ledig 4-5 fastlegeheimlar. Det kan verte aktuelt å slå saman fem heimlar til fire sidan nokre av heimlane har små pasientlister.

Kommunen har felles legevakt kveld/helg med Sande kommune, og felles nattlegevakt med fem andre kommunar. Vaktbelastning: ca to vakter/mnd på kveld/helg og ei natt/mnd.  
Felles legevakt kveld/helg med fire kommunar er under utgreiing.

Du er velkomen til å søke på heimlane sjølv om du ikkje ønsker å gå inn i ein fast heimel, men berre kan tenke deg eit lenger vikariat. 

Du vil kunne vere med på å bestemme listelengde. Det er for tida ikkje knytt allmennlegeoppgåver til heimlane, men ved behov kan det verte aktuelt.

Sjå opplysningar om heimlane i stillingsannonsa.

Kvalifikasjonar
 • Du må ha norsk autorisasjon, helst spesialist i almennmedisin eller vere interessert i å ta slik spesialisering
 • Vi vil legge til rette for at du kan fullføre spesialistutdanning
 • Du må oppfylle vilkåra i kompetansekravforskrifta og vilkår for refusjon frå Helfo
 • Du må kunne skrive godt norsk og ha god munnleg framstilling på norsk, svensk eller dansk
 Det er krav om godkjend politiattest

Personlege eigenskapar
Sidan vi har fleire ledige heimlar ved legekontoret, ønskjer vi deg som vil vere med på vidareutvikle legekontoret. Du må:
 • Like å jobbe i kollegialt fellesskap 
 • Ønske å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vere opptatt av fagleg utvikling
 • Vere fleksibel
Vi tilbyr
 • Godt kollegialt fellesskap med engasjerte fastlegar
 • Gode og funksjonelle lokale
 • Nærleik til andre helse- og omsorgstenester
 • Stabilt hjelpepersonell med lang erfaring
 • Vi vil legge til rette for fagleg utvikling
 • Gunstige fastlegeavtalar der kommunen driftar legesenteret og leiger det ut til legane. For dette betaler legane basistilskot + kr. 3000/mnd i leige.
 Fast løn kan vurderast.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Herøy kommune Møre og Romsdal
Avdeling barn, familie og helse
Kontaktperson
Navn: Runa Bakke
Tittel: Avd. leiar barn, familie og helse
Telefon: 91621147
E-post: runa.bakke@heroy.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegeheimlar Herøy legesenter
Arbeidssted
Herøy legesenter
Eggesbøvegen 11
6092 FOSNAVÅG