Kort om arbeidsgiver
Det er ledig 100% stilling som overlege/psykiater for tiden ved Ettervernspoliklinikken (EVP)/Stavanger DPS. Ved endrede behov i klinikken kan arbeidssted endres, fortrinnsvis internt på Stavanger DPS. EVP tar i mot pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk lidelse, ofte med rusproblematikk. En stor andel av pasientene er underlagt tvungent psykisk helsevern. EVP er et satsingsområde ved Stavanger DPS. Det er ambisjoner om å etablere FACT-team, samt starte IMR-gruppe. IMR er et standardisert kunnskapsbasert behandlingsprogram som skal hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å utvikle personlige strategier for å mestre eget liv. Utenom denne stillingen er det ansatt leder (psykologspesialist) og 3 psykiatriske sykepleiere i tilsammen 2,85 stilling. Avdelingsoverlegen ved Stavanger DPS jobber 50% klinisk i EVP. I tillegg er det utlyst en 100% stilling som Psykologspesialist.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  


Arbeidsoppgaver
 • Behandlingsansvar for pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk sykdom.
 • Bidra til å nå målet om å forebygge tilbakefall, unødvendige innleggelser.
 • Dokumentasjon/registrering i pakkeforløp
 • Delta i tverrfaglige team.
 • Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser.
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)
 • Medisinske vurderinger og medikamentell behandling. 
 • Veiledning
 • Jobbe målrettet og systematisk med riktig og redusert bruk av tvungent psykisk helsevern.
 • Være med å bidra til å videreutvikle tjenestetilbudet i EVP.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri.
 • LIS-leger som nærmer seg ferdig spesialistforløp kan også søke!
 • Det forutsettes at søkeren har vedtakskompetanse og kvalitetssikrer bruken av tvungent psykisk helsevern
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse.
 • Erfaring med vurdering og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser, vilkår for tvunget psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke. 
 • Erfaring med behandling av pasienter med alvorlig psykisk sykdom.
 • Erfaring med å følge opp pasienter som er på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.
 • Gode norsk kunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket, kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 
Personlige egenskaper
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet. Liker å samarbeide med pasientgruppen.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø.
 • God faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert.
 • Handlekraftig, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert.
 • Faglig oppdatert
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • God arbeidskapasitet.
 • Personlig egenhet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Et arbeidsmiljø som er preget av humor og åpne kontordører.
 • Interessant arbeid i engasjert fagmiljø med mulighet for fagutvikling og forskning.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Det gis et rekruteringstillegg som sikrer overlege å ligge 100 000,- over tariffestet grunnlønn.
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktslaget.
 • Legeundervisning.
 • Gode pensjons-og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som bl.a turgruppe og berdiftsidrettslag.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Steinar Apeland
Tittel: Leder/Fagleder/Psykologspesialist
Telefon: 51514537
E-post: steinar.apeland@sus.no
Navn: Kirsti Hansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51514540
E-post: kirsti.hansen@sus.no
Arbeidssted
Adjunkt Hauglandsgt 34
4022 STAVANGER
Søk på stillingen