Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig overlegestilling i Palliativt team. 100 % stilling i engasjement 12 mnd. med moglegheit for forlenging.

Stillingsprosent kan tilpasses etter individuell avtale.

Palliativt team er ei eiga eining under Anestesi, intensiv og operasjonsavdeling ved Haugesund Sjukehus. Teamet er lokalisert ved Haugesund sjukehus, men har ein konsultativ funksjon for heile føretaket. Teamet er tverrfagleg og består av sjukepleiarar, fysioterapeut, sosionom og sjukehusprest, i tillegg til lege.

Stillinga er i utgangspunktet ei dagstilling.   

Arbeidsoppgåver

 • Pasientretta behandling i tverrfagleg team
 • Samhandling med førstelinjetenesta, noke ambulant teneste må påreknast
 • Delta i etablert fagnettverk
 • Undervisning 

Kvalifikasjonar

 • Norsk godkjenning i klinisk sykehusspesialitet eller spesialst i allmennmedisin 
 • Erfaring frå og engasjement for smertebehandling/palliasjon
 • Må meistre norsk språk på høgt nivå, både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Personleg kompetanse og evne til å samarbeide er ein føresetnad.
 • Evne til å jobbe i tverrfaglig team.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • Godt fagmiljø og engasjerte kollegaer
 • Godt regionalt fagnettverk
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Stillingsdel kan diskuterast 
 • Moglegheit for tilrettelegging i høve til anna stilling  
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Dagny Strand Klausen
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: (+47) 52732687
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi, intensiv og operasjonsavdeling, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund