Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Helseavdelingen har ledig 1 fast stilling (100%) som assisterende fylkeslege i seksjon spesialisthelsetjeneste (SHT) med kontorlokalisering i Oslo. Vi oppfordrer deg som erfaren psykiater med interesse for offentlig forvaltning om å søke. I tillegg er det ledig 1 engasjement (100 %) på 12 måneder.

Helseavdelingen er organisert i 6 seksjoner fordelt på tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Drammen og Oslo. De øvrige seksjonene i tillegg til de ovenfor nevnte er: seksjon kommunehelsetjeneste Østre Viken Sør, seksjon kommunehelsetjeneste Østre Viken Nord, seksjon kommunehelsetjeneste Vestre Viken og seksjon for fellesoppgaver og utvikling. De 4 kommunale seksjonene har ansvar for hvert sitt geografiske område, mens SHT seksjonen har ansvar for all spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker. 
 

Arbeidsoppgaver
 • Behandler klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4 a, jf § 4-4
 • Sentral rolle i ressursgruppen knyttet opp til § 4-4 saker
 • Medisinskfaglige vurderinger i tilsynssaker, rettighetsaker med mer.
 • Delta i systemrevisjoner 
 • Veilede og undervise helsepersonell 

Kvalifikasjonskrav
 • Lege som er spesialist i voksenpsykiatri (fast stilling)
 • Lege som er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri som også har erfaring fra arbeid med voksne pasienter (fast stilling)
 • Lege med spesialitet innen andre deler av somatikken eller psykisk helsevern vil bli vurdert for engasjementet
 • Bred klinisk erfaring er ønskelig
 • Gjerne også erfaring fra offentlig forvaltning
 • Viktige personlige egenskaper er positivitet, ansvarlighet, integritet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner 
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne vil bli vektlagt
 • For å innfri nasjonale krav om saksbehandlingstid, fordres det målrettet arbeid med god fremdrift og gjennomføringsevne. Arbeidskapasitet og leveransedyktighet vil derfor bli vektlagt
 • Gode IKT/digitale ferdigheter

Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingene lønnes som assisterende fylkeslege i lønnsspennet   kr 850 000 til 890 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med seksjonssjef spesialisthelsetjenesteseksjonen Sara C.W Solheim telefon 22 00 39 08/ 901 91 463 eller fylkeslege/avdelingsdirektør Marianne Skjerven-Martinsen 
32 26 68 51 / 913 84 968. 

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 30. september 2020

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kontaktpersoner
Navn: Sara C.W Solheim
Tittel: Seksjonssjef spesialisthelsetjeneste
Telefon: 22 00 39 08
Navn: Marianne Skjerven-Martinsen
Tittel: Fylkeslege/avd.dir.
Telefon: 32 26 68 51 / 913 84 968
Arbeidssted
Stensberggata 27
0170 OSLO
Søk på stillingen