Kort om arbeidsgiver

Flexible Assertive Community Treatment  (FACT) Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling i Avdeling nord ved Psykisk helse- og rusklinikken i UNN. Teamet skal driftes i samarbeid mellom poliklinisk seksjon i senteret og Enhet for psykisk helse og rus i kommunen. 

FACT er et team skal drive fleksibel, aktiv, og oppsøkende behandling for personer over 18 år i Tromsø kommune. 

Målgruppe:

 • Eksisterende hjelpetiltak har betydelige vansker med å gi tilrettelagte tjenester.
 • Kjent eller begrunnet mistanke om psykisk lidelse og/eller rusproblematikk
 • Plagene har ført til alvorlig funksjonssvikt og omfattende tilleggsproblemer innenfor flere livsområder.
 • Oppfølging over tid forventes å kunne bedre fungering og psykisk helsetilstand.
 • Stort behov for bruk av en aktivt oppsøkende arbeidsform

Teamet skal støtte den enkeltes bedringsprosess og i perioder tilby tett oppfølging for å forebygge kriser, og gi hjelp og støtte slik at innleggelse ikke er nødvendig.
FACT-teamet skal drive fleksibel, aktiv, og oppsøkende behandling for personer i Tromsø kommune med alvorlig funksjonssvikt som følge av symptomer på alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse, hvor eksisterende hjelpetiltak ikke har blitt benyttet eller vurderes som utilstrekkelig. Teamet skal støtte den enkeltes bedringsprosess og i perioder tilby tett oppfølging for å forebygge kriser, hindre innleggelse i sykehus og bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon. 

I FACT-team veksles det etter behov mellom intensiv aktiv oppsøkende oppfølging/behandling (ACT) og Case Management (CM) – der en behandler følger opp sin pasient. FACT-modellen vektlegger recoveryorientert oppfølging og har også fokus på arbeid, aktivitet, opplæring og veiledning. Det legges vekt på at teamet skal ha en helhetlig tilnærming til tjenestemottaker.

Det tverrfaglige teamet vil bestå av totalt 16 medarbeidere fra UNN og Tromsø kommune, like mange fra hvert sted. Her vil det være plass til mange faggrupper; psykiater, psykologspesialist, musikkterapeut, IPS-arbeidsspesialist, merkantil og erfaringskonsulent, samt 9 stillinger som case-managere/behandlere der psykiatrisk sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut og fagkonsulent kan være noen av yrkestitlene.

I FACT Tromsø vil du få delta i et spennende utviklingsarbeid ,samt et tverrfaglig arbeidsmiljø og nettverk. Du vil bli tilbudt deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram for FACT-metoden. Prosjektet er tilknyttet en prosjektorganisasjon med styringsgruppe og prosjektleder.

Teamet skal være i drift fra 01.01.21 og planlegges lokalisert sentrumsnært. Det er ønskelig med tiltredelse snarest, med mulighet for arbeidsplassering ved Ambulant rehabiliteringsteam ved  SPHR Tromsø ved tiltredelse før 01.01.21.

Nærmeste personalleder for stillingen er avdelingsleder i Avdeling nord.

Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også kunne bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Psykisk helsehjelp og rusbehandling til voksne med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser
 • Utredning og behandling 
 • Familie- og nettverksarbeid
 • Pakkeforløp
 • Samarbeid med øvrige enheter i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid. Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter.
 • Veiledning til annet helsepersonell.
 • Mulighet for deltakelse i vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Det er ønskelig at du har relevant klinisk erfaring.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid. 
 • Forskningskompetanse er ønskelig.        

Personlige egenskaper

 • Du har stor interesse og motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende, utviklende og utfordrende jobb i et godt faglig miljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Nært og godt samarbeid mellom enhetene i avdelingen, samt i øvrige avdelinger i klinikken
 • Opplæringsprogram for nyansatte
 • Vedlikehold av spesialisering 
 • Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten.
 • Lønnsplassering etter gjeldende overenskomster
 • Rekrutterings- og stabiliseringstillegg etter gjeldende avtaler
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Tone Bergheim
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 481 32 753
Navn: Herman Tvete
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 920 80 844
Navn: Vemund N. Myrbakk
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 997 01 450
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
SPHR/DPS Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdveien 40
9016 Tromsø