Kort om arbeidsgiver
Vi lyser ut en fast stilling for en forsker som skal ha psykisk helse hos barn og unge som forskningstema. Kandidaten må ha oversikt over dette forskningsfeltet og god kunnskap om vanlige psykiske plager og lidelser hos barn og unge. Vi søker en engasjert og kunnskapsrik person som vil bruke sin kompetanse for å bedre barn og unges oppvekstsvilkår, psykiske helse og livskvalitet. Stillingen gir store muligheter for faglige utfordringer, arbeid med unike datamaterialer og samarbeid med sterke fagmiljøer.

Stillingen er i avdeling for barns helse og utvikling, som er en del av område for psykisk og fysisk helse på Folkehelseinstituttet. Psykisk helse er et av Folkehelseinstituttets satsingsområder, og vi har et av landets største fagmiljø på temaet. Vi deltar i en rekke internasjonale forskningsprosjekter og er nasjonalt ledende innen forskning på årsaker til psykiske lidelser. Det er utstrakt samarbeid mellom faggruppene ved Folkehelseinstituttet for å utnytte data fra populasjonsbaserte kohorter og helseregistre. Vi leverer også kunnskap til myndighetene gjennom blant annet Folkehelserapporten, Folkehelseprofilene, forskningsoppdrag, utvalgsarbeid og annen rapportering og rådgivning.
Avdeling for barns helse og utvikling har om lag 30 medarbeidere og driver flere store prosjekter. De viktigste forskningstemaene er tidlig utvikling og psykisk helse hos barn og unge. Avdelingen har mye samarbeid med andre avdelinger ved Folkehelseinstituttet og med eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Avdelingen har ansvar for utviklingsplan for barn, unge og forebygging ved Folkehelseinstituttet. Den nye forskeren skal bidra til utvikling av konkrete prosjekter under denne planen. Utviklingsplanen har som mål å øke kunnskapen om forebyggende tiltak for å bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. Et annet mål er å øke kunnskapen om psykisk helse og livskvalitet blant grupper som vi vet for lite om, som barn og unge med flukt- og innvandrerbakgrunn og barn og unge med medfødte funksjonsavvik. Det er også behov for å styrke datagrunnlaget for å få mer kunnskap om hvordan samfunnsendringer påvirker barn og unge. Dette gjelder blant annet sosiale medier, ulike måter å organisere skolehverdagen på, nye familiemønstre og samlivsordninger og klimaendringer.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å samordne kunnskap om psykisk helse i Norge, med vekt på forebygging og folkehelse. Formålet er i første omgang å etablere et nettverk av aktører som driver befolkningsbaserte studier og kunnskapsproduksjon blant barn og unge. Nettverket skal bidra til å utvikle nye forskningsprosjekter og formidle kunnskap på nasjonalt plan. Den nye forskeren vil få en sentral rolle i dette arbeidet.


Arbeidsoppgaver
 • Lede eller bidra i forskning og helseanalyse innen avdelingens temaområder
 • Analysere data og publisere forskningsartikler i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter
 • Bidra aktivt til å sikre ekstern finansiering
 • Delta i avdelingens aktiviteter og utviklingsoppgaver
 • Lede oppgaver som avdelingen mottar gjennom tildelingsbrev og oppdrag fra departementer og direktorater
 • Samarbeide med forskere i avdelingen, i området og i instituttet for øvrig

Kvalifikasjoner
 • Relevant fagbakgrunn og doktorgrad innen psykologi, samfunnsfag, medisin eller annet relevant fagfelt
 • Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter de siste fem årene
 • Kompetanse på kvantitative forskningsmetoder og epidemiologi
 • Forskningserfaring som er relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse
 • Kjennskap til regelverk for bruk av data fra helseundersøkelser og helseregistre
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med skriving av forskningssøknader vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra prosjektledelse og veiledning vil bli tillagt vekt
 • Erfaring med formidling til myndigheter, media og offentligheten vil telle positivt
 • Klinisk erfaring vil bli telle positivt

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Motivasjon og engasjement for stillingen
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • En interessant jobb innen et spennende fagfelt med gode muligheter for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, solid og hyggelig fagmiljø
 • Stilling som forsker (kode 1109, 1110 eller 1183 avhengig av kvalifikasjoner) med lønn etter avtale i henhold til Statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Pål Surén
Telefon: 21078303
E-post: pal.suren@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Marcus Thranes gate 6
0473 OSLO