Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF (SSHF) tilbyr spesialisttjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling i Agder. Klinikk for psykisk helse – rus og avhengighetsbehandling.

Foretaket har tre somatiske klinikker, tverrgående klinikker for prehospitale tjenester, medisinsk serviceklinikk og klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling (KPH) samt seks sentrale staber.

Foretakets verdier er: Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelig og engasjement. SSHFs strategiske mål er nedfelt i Utviklingsplan-2035 og det pågår en oppdatering av strategiplanen for perioden 2021-2024. SSHFs program for kvalitet og modernisering (KOM) for en bærekraftig utvikling, er en foretaksovergripende satsing på kunnskapsbasert tjenesteinnovasjon, digitalisering og logistikk.

KPH har et budsjett på ca 1.6 mrd og har om lag 1450 årsverk. Klinikken består av åtte avdelinger; Psykiatrisk sykehusavdeling, DPS Strømme, DPS Solvang, DPS Lister, DPS Østre Agder, Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling og Avdeling for barn og unges psykiske helse. Avdelingene er geografisk lokalisert på ulike steder i hele Agder.

Klinikkdirektør rapporterer til administrerende direktør og inngår i foretaksledelsen.
Det satses på psykisk helse og avhengighet ved Sørlandet sykehus.  Nytt bygg for psykisk helse skal stå ferdig i 2023. «Nybygg psykisk helse» vil gi gode rammer for medarbeidere og pasienter på det vakre Eg-jordet i Kristiansand. Det nye bygget vil romme åtte enheter med til sammen 80 sengeplasser.
Vi søker en klinikkdirektør med god kompetanse innen helseledelse, og som motiveres av et mulighetsrom for gevinstrealisering i prosessen med et nytt bygg for psykisk helse. Klinikken er spredt geografisk i Agder, og vår nye klinikkdirektør må evne å utvikle klinikken på tvers av lokalisasjoner, og videreutvikle kunnskapsbaserte og likeverdige tjenester på tvers.


Sørlandet sykehus HF har ambisjoner om modernisering i tråd med nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 bl.a ved å ta i bruk av ny teknologi, nye arbeidsformer og implementering av pakkeforløp. Den som tilsettes må gjennom gode, involverende prosesser kunne gjennomføre og implementere nødvendige omstillinger i tråd med vedtatte planer og budsjetter.

  
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.       

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for klinikkens helsetjenester, med høye ambisjoner innen pasientsikkerhet, fag, kvalitet, aktivitet, økonomi.
 • Ivareta og styrke det faglige samarbeidet på tvers av klinikkene og bidra til utvikling av foretaket som helhet.
 • Operasjonalisere og iverksette foretakets gjeldende strategi innen sitt fagområde, spille inn til nye strategier, utviklingsplan og foretaksovergripende planer. Ta i bruk ny teknologi, og sikre god logistikk og kostnadsstyring
 • Bidra til videreutvikling av foretakets overordnede kvalitetssystem, og iverksette kvalitetssystem i egen klinikk. Sørge for sammenheng i kvalitetssystemet mellom avdelinger, klinikk og foretaksnivå. Videreutvikle pasientsikkerhet, kunnskapsutvikling
 • Se til at klinikkens helsetjenester er kunnskapsbaserte og oppdaterte, og videreutvikle klinikkens lovpålagte forskningsaktivitet
 • Sikre at helsetilbudet i klinikken gis i samsvar med relevant helselovgivning, forskrifter og nasjonale veiledere 
 • Videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten, fastlegene og avtalespesialistene

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra ledelse og omstilling i store helseinstitusjoner. Vise til dokumenterte resultater og gjennomført lederutvikling/utdanning
 • Erfaring fra overordnet strategisk ledelse er en forutsetning
 • Helsefaglig utdanning på masternivå
 • Relevant spesialistutdanning innen psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling vil vektlegges
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra arbeid med forskning  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, evne og vilje til å forankre og involvere medarbeidere på alle nivå i organisasjonen
 • Åpen, ærlig, tydelig og god til å kommunisere. Etisk bevisst, og opptatt av å videreutvikle både en god pasientsikkerhetskultur og et godt arbeidsmiljø
 • Resultatorientert og målrettet, helhetstenkende og systematisk
 • Utviklingsorientert og med ambisjoner om å utvikle kunnskapsbaserte tjenester
 • Evne og vilje til modernisering og ta i bruk digitale verktøy  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Nina Føreland
Tittel: Organisasjonsdirektør
Telefon: 988 47 974
Navn: Nina Mevold
Tittel: Admininstrende direktør
Telefon: 992 05 979
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse
Egsveien 100
4615 Kristiansand