Kort om arbeidsgiver
Akuttpsykiatrisk avdeling gir et øyeblikkelig-hjelptilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas og vurderes i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, hvor en stor del ferdigbehandles mens de øvrige videreføres til en av de fire fagdifferensierte enhetene. I behandlingen vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling. Avdelingen har en egen enhet som tilbyr konsultasjons- og liaisontjenester til sykehusets somatiske avdelinger. Vi har et høykompetent fagmiljø.

Vi har en ledig fast overlegestilling f.o.m 1.9.2020
Avdelingen har 200 årsverk, herunder leger, psykologer, sykepleiere, hjelpepleiere, sosionomer, ergoterapeuter og miljøterapeuter.
Avdelingen har 45 sengeplasser og hadde i 2019 900 innleggelser.

Arbeidsoppgaver
 • Overlegen er medisinskfaglig ansvarlig for pasienter innlagt på post
 • Overlegen har veiledningsansvar for LIS leger
 • Bistå med veiledning og undervisning for medarbeidere og studenter
 • Delta i avdelingens bakvaktslag
 • Bistå enhetsleder i medisinsk faglige spørsmål
 • Bidra til at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer, ved å delta aktivt i og være pådriver for å utvikle og gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjekter
Kvalifikasjoner
 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring fra arbeid innenfor akuttpsykiatri og rusmedisin vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling
Personlige egenskaper
 • God formuleringsevne muntlig såvel som skriftlig
 • God arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Du tåler å stå i krevende situasjoner
 • Evne til og ønske om å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Interesse og ønske om å være med på å utvikle akuttpsykiatrien på Ullevål
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Høyt faglig nivå
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Spennende, utfordrende og godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Et aktivt fagutviklings- og forskningsmiljø
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for akuttpsykiatri
Kontaktpersoner
Navn: Morten Selle
Tittel: Avderlingsoverlege
Telefon: 22118656
E-post: morsel@ous-hf.no
Navn: Magritt S. Ræder
Tittel: Tillitsvalgt -overlege
Telefon: 22118420
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4243161212
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO