Kort om arbeidsgiver
Grimstad kommune har 2 moderne og veldrevne sykehjem, Frivolltun og Feviktun. Feviktun består av kun langtidsavdelinger, med fokus på livsglede og personsentrert omsorg. Frivolltun har to store korttidsavdelinger à 14 plasser hver, med underavdelinger for både kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og lindrende avdeling. Frivolltun har også to langtidsavdelinger, hvorav skjermet avdeling, Brægen, ivaretar personer med demens med utfordrende adferd.

Begge sykehjem er sertifiserte livsgledesykehjem, og har to sykehjemsleger i 100% stilling samt to fastleger i 20% stilling. I tillegg deltar begge kommunens LIS1-leger.
Sykehjemslegenes arbeidshverdag består av faste legevisitter, mottak av nye pasienter, vurdering ved nyoppstått sykdom, samtaler med pårørende og deltakelse på tverrfaglige møter. Arbeidet er utfordrende og spennende. Spekteret av tilstander som sees er stort. Sykehjemslegene samarbeider tett og diskuterer også pasientene i tverrfaglige møter og med spesialisthelsetjenesten der det er nødvendig. 

Arbeidstiden er ordinær dagtid med roterende ansvar for KØH-vakt (kommunal øyeblikkelig hjelp) kveld og helg (ikke natt). 
Legetjenesten er organisatorisk plassert i helse- og barneverntjenesten, med kommuneoverlegen som enhetsleder. Den utlyste stillingen er i 40 % avsatt til samfunnsmedisinske oppgaver i samarbeid med kommuneoverlegen, og stedfortrederansvar for smittevern og medisinskfaglig rådgivning. Viktige temaer er kvalitetsarbeid, prosedyreutvikling, legemiddelhåndtering, smittevern og internundervisning, samt samhandling med sykehus, fastleger og kommunens øvrige tjenester.
Vi søker en engasjert lege til en spennende og variert stilling, med store muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag, og å bidra til utvikling av gode helsetjenester i kommunen, i et godt tverrfaglig fellesskap.

Stillingen som sykehjemslege/assisterende kommuneoverlege  er ledig fra 01.09.2020.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Helsetjeneste
Kontaktperson
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99262690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Arbeidssted
Frivolltun
Dybedalsveien 15
4876 GRIMSTAD