20-50 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i øre-nese-halssykdommer er ledig for snarlig tiltredelse.  Praksisen er en del av en to-legepraksis, begge innen ØNH, og er lokalisert til Kirkegt. 55 (Lillehammer øre-nese-hals AS). Det er p.t. ansatt 2 audiografer, sykepleier i deltid og 2 legesekretærer.
 
Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver inntil senior fratrer. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer.  Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for» ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring inkludert audiologi.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for» ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.  
   

 
Nærmere opplysninger: Spesialist Kjetil Skaansar, telefon 95846992 eller rådgiver Anita Jensen, Anita.Jensen@helse-sorost.no
  
 

Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Skaansar
Tittel: spesialist
Telefon: 95846992
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Kirkegt. 55
2609 LILLEHAMMER