Kort om arbeidsgiver
Oslo kommune etablerer en enhet for å etablere og utvikle et nytt system for spesialistutdanning av leger i Oslo kommune.
Det søkes etter en assisterende kommuneoverlege, fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin og evt allmennmedisin, som kan lede arbeidet. Heltids engasjement er ønskelig særlig i oppstartsperioden, noe redusert stilling kan også vurderes. Det knyttes også en støttefunksjon til arbeidet med spesialistutdanningen.
Enheten er en videreføring av et prosjektarbeid som startet høsten 2019. Enheten vil samarbeide særlig med kommuneoverlegen(e), etatsoverleger og bydelsoverleger. Enheten vil også samarbeide med helseforetakene, legeforeningen og andre relevante instanser.

Helseetaten er i endring. Endelig organisatorisk plassering av stillingen er ikke besluttet. I øyeblikket er oppgaven forankret hos fungerende kommuneoverlege, som er leder for Allmennlegevakten. Dette må det påregnes endringer i.

Leger som arbeider klinisk i kommunen, og som er ansatt etter 01.03.2017, må være ferdig spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin. Oslo kommune er pålagt ansvar for å organisere spesialistutdanning som går over minst fem år og som inkluderer tjenestetid i kommunens institusjoner, på legevakt, i fastlegetjeneste og i spesialisthelsetjenesten/«institusjonstjeneste». De nye føringene utfordrer legetjenestene i Oslos primærhelsetjeneste på kapasitet, rotasjoner, stillingsforhold, avtaleverk, økonomi og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Samtidig ligger det gode muligheter her til å utdanne fremtidens storbyleger, og bidra til å øke kvaliteten på legetjenesten i kommunehelsetjenesten. 

Oppstart snarlig/etter avtale.


Arbeidsoppgaver

Oslo kommune skal utvikle og operasjonalisere et nytt system for spesialistutdanning av leger i Oslo. Basis for arbeidet er utarbeidet av et prosjekt i Helseetaten som avsluttes 31.januar 2020.  Ass. kommuneoverlege vil ha hovedansvar for enheten som skal stå for videre utvikling i samarbeid med byrådsavdelingen og samarbeidspartnere i sykehus, bydeler og etater. En rekke oppgaver inngår i oppdraget, herunder 
 • Vedlikeholde de overordnede utdanningsplanene for Oslo kommune
 • Støtte oppunder en målsetning om at leger i Oslo fullfører utdanningsløp på normert tid og utvikler særlig kompetanse knyttet til storbyhelseutfordringer og helhetlig tverrfaglig tilrettelegging.
 • Bidra til å bygge opp en gruppe veiledere
 • Bidra til å utvikle noen kommunale tjenestesteder til å bli godkjent som institusjonstjeneste
 • Etablere nye systemer for rotasjon mellom tjenestesteder slik at alle læringsmål blir oppfylt
 • Etablere oversikt over aktuelle leger i utdanning, rutiner for etablering av utdanningsløp, økonomisk tilskuddsordning og rapportering fra virksomhetene om hvordan ordningen og legene utvikler seg.
 • Etablere/benytte Dossier kompetanseportal og eventuelle andre verktøy som kreves for koordineringen.
 • Ta høyde for utdanning av leger i spesialisering under både gamle og nye spesialistregler, med litt forskjellige rammebetingelser.
 • Utvikle og forvalte tilskuddsordning for leger i spesialisering i Oslo kommune innenfor de midlene som er avsatt til formålet.
 • Bidra til å utvikle praktiske verktøy for virksomhetene til bruk i oppfølging av den enkelte LIS-3 
 • Bidra til å videreutvikle læringsaktiviteter knyttet opp til læringsmålene for Oslo kommune
 • Bidra til å avklare konsekvenser den nye ordningen vil få for økonomi, arbeidsforhold, avtaleverk og eksternt samarbeid og ta initiativ til nødvendige revisjoner og forhandlinger.                        
I tillegg til arbeid med å organisere legenes spesialistutdanning må søkeren påregne å delta i Helseetatens øvrige samfunnsmedisinske systemarbeid. Dette omfatter bl.a turnuslegeordningen, spesialistutdanning i samfunnsmedisin, samfunnsmedisin på tvers av etater og bydeler, kunnskapsgrunnlag og beslutningsstøtte til byens og bydelenes ledere, folkehelsearbeid, ledelse av fastlegetjenesten, samhandling mellom fastleger/bydeler/etater/helseforetak, smittevern, deltakelse i samfunnsmedisinsk beredskapsvaktordning.
 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialitet i samfunnsmedisin/Master i Public Health, evt delvis fullført
 • Erfaring som samfunnsmedisiner på kommunalt-/statlig-/foretaksnivå
 • Spesialitet i allmennmedisin vil være en fordel
 • Kunnskap om Oslo kommunes spesielle organisering og utfordringer innen spesialistutdanning vil tillegges vekt
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Erfaring med kompetanseutvikling eller legespesialisering fra andre arenaer vil være en fordel

Personlige egenskaper
 • Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og systematisk
 • Gode organisatoriske evner
 • Omgjengelig, fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Fast stilling i Oslo kommune, 100% eller mindre etter avtale
 • Spennende samfunnsmedisinske utfordringer i en organisasjon i endring
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Allmennlegevakten
Kontaktperson
Navn: Jon Ørstavik
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 93008016
Hjemmeside
Arbeidssted
Storgata 40
0182 OSLO