Kort om arbeidsgiver
Avdeling for onkologi Ahus, har ledig 2 faste stillinger for lege i spesialisering i onkologi.
Avdeling onkologi på Ahus er organisert i Medisinsk Divisjon.
Vi har 15 overlegestillinger og 5 leger i spesialisering. I tillegg har 3 av overlegene professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.
Avdelingens aktiviteten er hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. Arbeidshverdagen er velorganisert og en strukturert arbeidsplan er utarbeidet minst 6 måneder fremover i tid.
Det polikliniske arbeidet er organisert i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer og foregår på Nordbyhagen og Ski sykehus.
Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom. Vi inkluderer pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. I tillegg til industristudier gjennomfører avdelingen utprøver initierte studier.
Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i onkologi. Utdanning i stråleterapi og der den forutsetter regionsfunksjon vil foregå i samarbeid med OUS.
Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og somatikkbygget og forventes ferdig i løpet av 2026.
Vi regner med etablering av onkologiske senger i løpet av 2021. Ved etablering av onkologiske senger vil det bli nødvendig med deltagelse i et onkologisk vaktlag som da vil etableres.
For de som ikke allerede har gjennomført sideutdanning i medisin (med hematologisk tjeneste) vil denne delen av utdanningsløpet skje ved avdeling for hematologi og lungemedisin ved Ahus. Viser for øvrig til utdanningsplan som følger arbeidsavtalen.
Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til stilling som legespesialist.

Arbeidsoppgaver

Per i dag har vi poliklinisk virksomhet, hvor leger i spesialisering jobber poliklinisk og roterer i våre ulike faggrupper. Etter etablering av onkologiske senger vil leger i spesialisering delta i postarbeid som også vil inkludere visittgang, inn- og utskriving av pasienter og vurdering av pasienter sammen med overlege.
Leger i spesialisering vil under supervisjon av overlege utføre selvstendige oppgaver knyttet til vurdering av behandlingsopplegg.

Arbeidsoppgaver omfatter blant annet: 

 • Klinisk arbeid i poliklinikk.
 • Delta i vaktordning.
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling.
 • Undervisningsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent turnustjeneste / LIS 1 eller tjeneste som etter gjeldende norsk regelverk kan legges til grunn for tilsetning i LIS-stilling i onkologi
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne.     
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer, kan tilpasse og formidle kompleks informasjon til disse.
 • Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Forstår raskt komplekse spørsmål og problem.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å håndtere høyt arbeidspress og effektiv arbeidsmetodikk. 
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter.
 • Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • Punktlig og pålitelig.                        

Vi tilbyr

 • Et givende arbeid og anledning til å utvikle seg personlig og faglig innenfor et godt arbeidsmiljø.
 • En avdeling med onkologiske pasienter i et travelt og spennende faglig miljø.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen.
 • Du vil få veileder og supervisjon i tråd med kravene til spesialistutdanning.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stephanie Beate Geisler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48045098
Hjemmeside
Arbeidssted
Onkologi leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen