50 prosent avtalehjemmel for spesialistpraksis i øyesykdommer/ medisinsk oftalmologi er ledig for tiltredelse etter nærmere avtale. Praksisen er lokalisert sammen med en annen 50 prosent avtalehjemmel. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen forplikter seg til å drive praksisen sammen med dennes innehaver fram til han slutter. Det er også en forutsetning at den som tildeles hjemmelen forplikter seg til å overta også den andre 50 prosent når dennes innehaver slutter, senest per 1.9.21.
 
Det kan ikke opereres katarakter i denne praksisen. Det er en forutsetning at søker har erfaring med undersøkelse og behandling av barn. Praksisen er i dag lokalisert til Fekjan 7B på Nesbru. Dagens lokaler er utdaterte og ny hjemmelsinnehaver må enten tilrettelegge lokalene, jfr. krav til universell utforming, eller finne nye egnede lokaler når ny hjemmelsinnehaver har overtatt 100 prosent hjemmel.
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske  legeforening. Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis er plassert i driftsklasse 3. Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.  

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle (sørge-for) -ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I (sørge for) ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.  

RHF-et legger til grunn at det i praksis avsettes tid til å kunne håndtere henvendelser som haster.  Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.   
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.   
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.  Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.   
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF (sørge-for) -ansvar. jf. rammeavtalens punkt 1.3.    

Nærmere opplysninger: øyespesialist Helge Medin, telefon 90601471, øyespesialist Walther Birger Medin , telefon 98695062 eller rådgiver Tina Cecilie Sanders, enhet for psykiskhelsevern og rusbehandling, tina.cecilie.sanders@helse-sorost.no, telefon 02411

Vi gjør oppmerksom på at hele CVen skal legges inn i Webcruiter og ikke som vedlegg. 
 
HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under (CV-elementer – Legg ved HPR) Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Helge Medin
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 90601471
Navn: Walther Birger Medin
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 98695062
Navn: Tina Sanders
Tittel: Rådgiver
Telefon: 02411
E-post: tina.cecilie.sanders@helse-sorost.no
Arbeidssted
ferkjan 7b
1394 NESBRU