Kort om arbeidsgiver
Helsevakta søker avdelingsoverlege for legetjenesten til fast 100 prosent stilling.
 
Helsevakta er én enhet bestående av de tidligere kommunale enhetene Legevakta og Trygghetspatruljen. I oktober 2018 flyttet Helsevakta inn i helt nye lokaler i Mauritz Hansens gate på Øya i Trondheim.
Helsevakta rommer foruten Trondheim interkommunale legevakt, det kommunale fastlegekontoret Øya legesenter, samt trygghetspatrulje funksjonene vaktsentral, ambulerende tjenester og teknisk avdeling.
Trondheim interkommunale legevakt er Norges tredje største legevakt med nedslagsfelt  til en befolkning på drøyt 250 000 mennesker fra kommunene Klæbu, Malvik, Midtre Gauldal og Trondheim. I 2018 ble det utført nærmere 35 000 legekonsultasjoner på stasjonær legevakt, legebilen var ute på over 6 800 oppdrag, derav en stor andel akutte utrykningsoppdrag. Legevaktsentralen håndterte i overkant av 100 000 telefoner i året som gikk.
Avdelingsoverlege for legetjenesten er organisatorisk plassert som avdelingsleder og  og er en del av enhetens lederteam sammen med avdelingslederne for henholdsvis stasjonær legevakt, legevaktsentralen, ambulerende tjenester, vaktsentralen, arbeidsleder på legebilen, avdelingsoverlege for kvalitet og fag, samt enhetsleder. Lederteamet skal utfylle hverandre, fordele arbeidsoppgaver og samarbeide tett seg i mellom, samt med enhetens merkantile stab, fagutviklingssykepleiere, senterkooordinator Øya legesenter og eksterne samarbeidspartnere.


Arbeidsoppgaver
 • Avdelingsoverlege for legetjenesten vil som avdelingsleder inneha et helhetlig lederansvar med selvstendige lederoppgaver innenfor drift, personal, fag og økonomi. Dette innebærer blant annet å sørge for en god og forsvarlig daglig drift av tjenesten, personaloppfølging med utviklingssamtaler, kompetanseutvikling og sykefraværoppfølging av ansatte, rekruttering og strategisk kompetanseplanlegging, samt en fornuftig ressursutnyttelse
 • Avdelingsoverlege for legetjenesten vil være sentral i arbeidet med å utvikle Helsevakta, med spesielt ansvar for utviklingen av legetjenesten på legevakta, legebilen og det kommunale fastlegekontoret Øya legesenter. Sistnevnte vil være en prioritert oppgave i nært samarbeid med senterkoordinator for fastlegekontoret.
 • Avdelingsoverlege for legetjenesten skal bidra til at enheten når sine mål og sikre god informasjon innad i enheten
 • Arbeid i team med leger, sykepleiere, ambulansearbeidere, annet helsepersonell og merkantil stab
 • Avdelingsoverlege for legetjenesten vil ha et spesielt tett og utfyllende samarbeid med avdelingsoverlege for fag og kvalitet, blant annet ved å være hverandres stedfortredere ved fravær
 • Om lag 20 prosent av stillingen vil være forbeholdt klinisk arbeid som lege
 • Bidra med veiledning og undervisning av annet helsepersonell
 • Delta i utviklingsoppgaver for legetjenesten i kommunen

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialitet i allmennmedisin eller samfunnsmedisin er ønskelig, men leger med erfaring fra allmennmedisin oppfordres også til å søke
 • Lang erfaring fra legevaktsarbeid
 • Det er et krav at legen må fylle, evt. erverve kompetansekravene til lege i vakt etter akuttmedisinforskriftens § 7
 • Erfaring som leder
 • Formell lederutdanning er et ønske, men ikke et krav
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen
 • Gode dataferdigheter
 • Foruten motivasjon til stillingen, vil personlig egnethet og evne til samarbeid i team bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper
 • Vi søker etter deg som er positiv, omgjengelig og har et godt humør
 • Du ønsker å jobbe som leder og har gode lederegenskaper
 • Du er faglig engasjert og interessert, serviceinnstilt, inkluderende, lojal og fleksibel, samt bidrar til et positivt arbeidsmiljø i organisasjonen
 • Du må kunne være effektiv i en travel hverdag med stor arbeidsmengde, kunne arbeide selvstendig, være fleksibel og ha evne til omstilling
 • Kunne ta et samfunnmedisinsk perspektiv og se helhet
 • Gode kommunikasjonsevner som også innebærer å kommunisere med tydelighet
 • Vi søker etter en person som evner å samarbeide innad på egen enhet, samt på tvers av fag, enhet og forvaltningsnivå

Vi tilbyr
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Deltagelse i nasjonalt nettverk av landets største legevakter
 • Gode muligheter til å delta i og påvirke utviklingen av en viktig tjeneste som berører svart mange mennesker
 • Tilrettelegging for videreutdanning innenfor ledelse eller annen relevant utdanning
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Trondheim kommune (gamle)
Kontaktperson
Navn: Gustav Østerberg Øverli
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92826926
Arbeidssted
Helsevakta
Mauritz Hansens gate 4
7030 TRONDHEIM