Kort om arbeidsgiver
Akuttpsykiatrisk avdeling gir et øyeblikkelig-hjelptilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas og vurderes i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, hvor en stor del ferdigbehandles mens de øvrige videreføres til en av de fire fagdifferensierte enhetene. I behandlingen vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling. Avdelingen har en egen enhet som tilbyr konsultasjons- og liaisontjenester til sykehusets somatiske avdelinger.

Avdelingen har 200 årsverk, herunder leger, psykologer, sykepleiere, hjelpepleiere, sosionomer, ergoterapeuter og miljøterapeuter. Avdelingsoverlegen har et særskilt ansvar for fagutvikling og for å legge til rette for forskning innen sitt fagområde og være en pådriver for kvalitetsforbedringer.
Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe. Det er startet et arbeid med omstrukturering av avdelingen, som kan innebære at denne stillingen i nær fremtid vil få personal og økonomiansvar for behanlderenheten også. Avdelingsoverlegen arbeider ikke primært klinisk, men kan inngå i bakvaktsordning og må kunne løse legespesialistoppgaver ved behov.
Avdelingen har 45 sengeplasser og om lag 1000 innleggelser per år.


Vi ønsker en avdelingsoverlege som vil utvikle og stimulere det gode fagmiljøet ved avdelingen, og som kan bidra til at alle yrkesgrupper arbeider sammen til det beste for pasienten.

Avdelingsoverlegen ser nytten i samarbeid med andre avdelinger og samarbeidspartnere for at akuttavdelingen skal bidra til et helhetlig og sammenhengende behandlingsløp til pasientene.


Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning

Arbeidsoppgaver

 • Påse at diagnostikk og behandling i avdelingen er i samsvar med lover, forskrifter, nasjonale retningslinjer og god klinisk praksis.
 • Ansvar for at medisinsk dokumentasjon og journalføring gjennomføres etter medisinskfaglige normer, samt lover og forskrifter.
 • Bidra til at den samlede faglige virksomhet i avdelingen drives i overensstemmelse med lover og regler.
 • Behandle pasientavvikssaker på avdelingsnivå, delta i klinikkens pasientsikkerhetsutvalg etter avtale
 • Delta i ledermøter i avdelingen og bidra til at faglige premisser blir tilstrekkelig vektlagt i diskusjoner og beslutninger.
 • Bidra med det medisinske grunnlaget i utarbeidelser av visjoner og mål i avdelingens virksomhetsplan i samråd med ledergruppen.
 • Har til oppgave å fremme medisinskfaglig forskning og fagutvikling i avdelingen med sikte på å opprettholde og utvikle kompetansen og fagaktiviteten.
 • Bidra til at pasientforløp skjer effektivt og hensiktsmessig og at inngåtte avtaler og rutiner om flytsamarbeid med eksterne fungerer etter intensjonen og overholdes.
 • Har som oppgave at nødvendig opplæring blir gitt når nye medisinske tiltak iverksettes.
 • Ansvar for utdanning av leger i spesialisering, sørge for at det er et fungerende utdanningsutvalg.
 • Sørge for saksbehandling av saker på avdelingsnivå der medisinsk kompetanse/vurdering er påkrevet.
 • Stillingen kan inngå i vaktordning.
 • Legge til rette for brukermedvirkning.
 • Legge til rette for god samhandling med samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Klinisk erfaring fra relevant virksomhet i spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med forskningserfaring
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • God vurderingsevne
 • Beslutningsdyktig
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner .
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et engasjert og godt arbeidsmiljø med kompetente og stolte medarbeidere
 • Godt fagmiljø med store muligheter for læring og kompetanseutvikling
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Utdanningsretning

 • Medisin

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Thorbjørn Harald Sundin
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22118654
Navn: Ane Nguyen
Tittel: Overlege
Telefon: 47253735
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatrisk seksjon
Kirkeveien 166
0368 OSLO