Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1300 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no
 
Senter for idrettsskadeforskning (www.klokeavskade.no) er etablert ved Norges idrettshøgskole med basisfinansiering fra Kulturdepartementet, Helse Sør-Øst, den Internasjonale olympiske komite (IOC) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Senteret har som formål å forebygge sykdom og skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak og med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpine grener. Senter for idrettsskadeforskning består av et tverrfaglig forskningsmiljø utgående fra Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole som knutepunkt i et regionalt og nasjonalt forskningsnettverk. Senter for idrettsskadeforskning er utpekt som FIFA Medical Center of Excellence, samt som et av fire IOC Research Centers for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health. Senteret ledes av professor dr. med. Roald Bahr og professor dr. med. Lars Engebretsen. For nærmere informasjon, se www.klokeavskade.no
Forskjellige stillinger, Fysikalsk medisin og rehabilitering

Stipendiatstilling / postdoktorstilling ved Senter for idrettsskadeforskning

 • Norges Idrettshøgskole
 • Norges Idrettshøgskole
 • Stillingstype
  Midlertidig
 • Stillingsprosent
  100%
 • Søknadsfrist
  Utløpt
Ved Norges idrettshøgskole, Senter for idrettsskadeforskning, er det ledig stilling som ph.d. stipendiat eller postdoktorstipendiat med tilsetting i løpet av vinteren 2019. Stillingen er finansiert av Stiftelsen VI (www.stiftelsenvi.no) gjennom Olympiatoppen, hvor også det meste av datainnsamlingen vil være forankret. Det vitenskapelige arbeidet skal gjøres på prosjektet "ParaFRISK". I "ParaFRISK" vil det gjennomføres forskning som gir ny innsikt i forekomst av sykdom og skader blant norske parautøvere på rekrutt- og elitenivå, og hvordan dette påvirker trening, idrettsdeltagelse og prestasjon.
Videre vil prosjektet vurdere verdien av helseundersøkelse og sykdoms- og skademonitorering, og potensialet disse tiltakene har til å utvikle forebyggende tiltak på lag og individnivå.               
Siste del av prosjektet planlegges som en intervensjonsstudie blant parautøvere for å prøve ut målrettede forebyggende tiltak, med utgangspunkt i resultatene fra del en og to.

Kvalifikasjoner
Senter for idrettsskadeforskning er et tverrfaglig forskningsmiljø, og den stillingen vil være aktuell for leger med kunnskap og interesse for Paraidrett. Søkeren må være kvalifisert til ph.d. studiet ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo eller, for postdoktorstillingen, inneha ph.d. graden i medisin. Søkeren må beherske norsk (ev. svensk/dansk) og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig.
 
Utvelgelseskriterier
 • Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:
 • Klinisk erfaring, fortrinnsvis fra variert klinisk praksis
 • Autorisasjon som idrettslege, eller påbegynt utdannelsesløp i idrettsmedisin
 • Erfaring med funksjonshemmede utøvere/pasienter
 • Omfang, kvalitet og relevans av tidligere forskningsarbeid
 • Hvordan søkerens forskning, faglige og kliniske orientering korresponderer med prosjektets og Senter for idrettsskadeforsknings behov og profil
 • Frivillig arbeid
 • Personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap
 • Et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Internasjonalt samarbeid med verdensledende forskere og klinikere
 • Lønn som stipendiat ev. postdoktorstipendiat
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Moderne fasiliteter i et nyrestaurert bygg ved  Sognsvann
Vilkår
Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens satser for stipendiat (stillingskode 1017, for særlig kvalifiserte søkere kan kode 1378 vurderes), eller postdoktor (stillingskode 1352) Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Vi har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Arbeidsbetingelser
Tilsetting skjer normalt for en periode på tre år. Stipendiatens arbeidsplikt framgår av de bestemmelser som til enhver tid gjelder for denne stillingskategori ved Norges idrettshøgskole. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole.
Ph.d. stipendiat vil, etter ansettelse, måtte utarbeide fullstendig prosjektbeskrivelse, inklusive forslag til plan for gjennomføringen av ph.d. utdanning/framdriftsplan, i samråd med veiledere med sikte på formelt opptak på Det medisinske fakultet, UiO. Søknaden vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for tilsetting av stipendiatstillinger, og tilsetting gjøres under forutsetning av opptak på ph.d. studiet.

Andre opplysninger
Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.
NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
 • Professor Roald Bahr tlf. 915 89 912, e-post: roald.bahr@nih.no 
 • Seniorrådgiver Gro Styrmo, tlf. 23 26 20 31 (ph.d. studiet/opptak) 
 • HR rådgiver Jan Wangen, tlf. 23262056, e-post: jan.wangen@nih.no
Søknaden
Søk stillingen via denne siden. Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendige for en helhetlig vurdering av din kompetanse.
I søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved innen fristens utløp:
 • Et personlig søknadsbrev med motivasjon for søknaden
 • CV (oppsummering av utdannelse, tidligere arbeidserfaring, frivillig arbeid og vitenskapelig publikasjoner)
 • Vitenskapelige arbeider som ønskes tatt i betraktning, med en fullstendig fortegnelse over de arbeidene som leveres inn
 • Kopi av attester fra utdanningsinstitusjoner, inkludert karakterutskrift
 • Navn, epostadresse og telefonnummer til 2-3 referanser
 • Annen informasjon som er relevant for stillingen
For øvrig vises det til de kvalifikasjonskrav som gjelder for tilsetting som stipendiat eller postdoktor etter Universitets- og høgskoleloven.
Søknadsfrist: 22.02.2019
Stillingskategori Stipendiat
Arbeidsgiver: Norges Idrettshøgskole
Hjemmeside: https://www.nih.no/ Arbeidssted: Norges Idrettshøgskole
Sognsveien 220
0863 OSLO
workplace map