Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
1. 100 % fast stilling som lege på korttids - rehabiliteringsavdelingen.
Legen har det medisinske ansvaret for pasienter på Mandal og Vigeland korttidsavdeling. Korttidsavdelingene ved de to lokasjonene samarbeider strukturert og organisert om legeressursene. Stillingen har 37,5 timers arbeidsuke, inkludert mulighet for fleksitid.

Vi har 21 plasser på lokasjon Mandal sykehjem, inkludert Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) og 7 plasser på Vigeland Omsorgssenter. Vi tar imot følgende etter behov:
 • Korttidsopphold
 • Rehabiliteringsopphold
 • Øyeblikkelig hjelp Lindrende behandling
 • Rus og psykisk uhelse
Avdelingen er for pasienter som henvises til et korttidsopphold for utredning og behandling. Målet med tilbudet er at det skal være tidsavgrenset før videre behandling eller oppfølging i eget hjem.

Korttidsavdelingene er organisert under hjemmebaserte tjenester. Enhetens målsetting er å sikre at innbyggere i kommunen lever gode liv i egne hjem, og at de er aktive lengst mulig. Vi har fokus på individuelt tilpassede tjenester og brukermedvirkning som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av hverdagsmestring.

Hjemmebaserte tjenester er i gang med flere utviklings- og endringsprosesser grunnet de store aldersdemografiske utfordringene vi står overfor de kommende årene. Dette gir enheten et stort ansvar i å forvalte ressursene på en kvalitetssikker og kostnadseffektiv måte - til beste for våre innbyggere. 

Vi tilstreber å skape en kultur for læring, forbedring og kontinuerlig utvikling i møte med ansatte, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere utenfor organisasjonen. Du vil bli en del av et flott arbeidsmiljø med mye kompetanse og arbeidsglede - og med mye humor! Langtidsavdelingene ved Mandal sykehjem og Vigeland omsorgssenter har en egen tilsynslege, og ved kortvarig fravær forventes det at man kan bistå langtidsavdelingene.

2. 100 % fast stilling som tilsynslege ved to av kommunens sykehjem.
Som tilsynslege har du det medisinske ansvaret for beboere på langtidsopphold ved Mandal sykehjem og Vigeland omsorgssenter. Korttidsavdelingene ved de to lokasjonene har egen tilsynslege. Ved fravær forventes det at en kan bistå også på korttidsavdelingene. Mandal sykehjem har 4 avdelinger, og på Vigeland omsorgssenter er det en langtidsavdeling. Stillingen har 37,5 timers arbeidsuke.

Arbeidsoppgaver:
1. Lege på korttidsavdelingen:
 • Medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis.
 • Bidra til tverrfaglig erfarings- og kunnskapsutveksling.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende.
 • Samarbeid og formidling av kontakt med ulike hjelpeinstanser før og etter innleggelse.
 • Delta aktivt i helhetlig pasientforløp ( Det gode pasientforløp).
 • Opplæring/undervisning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter.
 • Dokumentasjon av helsehjelp i EPJ Gerica.
 • Du kan, men trenger ikke delta i legevaktsordningen.
2. Tilsynslege ved sykehjemmet:
 • Medisinsk oppfølging av beboerne
 • Årlig helsekontroll
 • Årlig legemiddelgjennomgang
 • Samarbeid med tilsynslege på korttidsavdelingene og andre tilsynsleger i kommunen
 • Delta på pårørendemøter
 • Dokumentasjon i kommunens EPJ system, Gerica
 • Du kan, men trenger ikke delta i legevaktsordningen.

Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege. Gjennomført LIS1 i Norge eller fått godkjent tilsvarende praksis fra utlandet.
 • Villig til å starte på et spesialiseringsløp i allmennmedisin (LiS3), eller ha en annen relevant spesialitet.
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1.
 • Gode evner innen kommunikasjon og formidling
 • Gode digitale ferdigheter
 • Krav om politiattest.
 • Må ha førerkort og disponere egen bil
Andre felles kvalifikasjonskrav til begge stillingene:
Ønskelige kvalifikasjoner:
 • Fortrinnsvis bakgrunn fra allmennmedisin, med bred klinisk erfaring. Lege med annen erfaring vil også bli vurdert.
 • Erfaring fra klinisk arbeid, både fra primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.
 • Kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere. 
 • Erfaring fra lignende arbeid
 • Kjennskap til Gerica
Personlige egenskaper:
Felles for begge stillingene:
 • Du har stort engasjement for fagfeltet/pasientgruppen i avdelingen.
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo.
 • Du må kunne samarbeide og kommunisere med mange ulike yrkesgrupper, internt og eksternt. 
 • Du må ha høyt fokus på et godt pasient- og pårørendesamarbeid. 
 • Du evner å håndtere flere ulike type arbeidsoppgaver og skape en god struktur i arbeidet ditt.
 • Du må være serviceorientert, fleksibel og ta selvstendig ansvar. Personlig egnethet og totalsammensetningen av vårt team vektlegges ved ansettelse.
Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin dersom du ikke har dette
 • Intern undervisning vil foregå i tett samarbeid med Kristiansand kommune
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt miljø. 
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Om du ønsker det, åpnes det for deltagelse i legevakt.
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunale tilsettingsvilkår.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Vi tilbyr:

Spesielt for korttidsavdelingen:
 En spennende stilling som er i endring og jobber etter helhetlig pasientforløp, slik at innbyggerne får mulighet til å bo i eget hjem lengst mulig.  Kommunen planlegger nytt omsorgssenter og helsehus, med egen samlet korttidsavdeling. Blir planen realisert vil du være en viktig bidragsyter i utforming av avdelingen. Du finner oppdatert informasjon om dette på kommunens hjemmeside: https://www.lindesnes.kommune.no/prosjekt-omsorgssenter-og-helsehus.573998.no.html

Søknaden finner man i kommunens nettside:  https://www.lindesnes.kommune.no/ledige-stillinger.504591.no.html

Lindesnes kommune er en attraktiv kommune å leve og bo i. Sjekk gjerne ut hva landets sydligste by Mandal kan friste med  v vakre turområder i Furulunden, idylliske strender og et  aktivt kulturliv: https://www.visitsorlandet.com/lindesnes/mandal/
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Pedersen Nøkland
Tittel: Enhetsleder for sykehjem
Telefon: 924 44 242
E-post: hilde.pedersen.nokland@lindesnes.kommune.no
Navn: Rune Myrmell
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester og legevakt
Telefon: +47 488 91 854
E-post: rune.myrmell@lindesnes.kommune.no
Arbeidssted
Enheten for sykehjem og korttids- rehabiliteringsavdelingavdeling
Lars O. Røllandsgate 7
4514 MANDAL