Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister  og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.  

Avtalehjemmelen er ledig fra 1. mai 2024 

Om praksisen:  
Praksisen er p.t. lokalisert som solopraksis i Kirkebrygga 2-4, 1607 Fredrikstad, men praksisen skal flyttes på grunn av omgjøring av lokalene. Ny hjemmelshaver m etablere praksisen i lokaler som er universelt utformet. Praksisen benytter i dag Infodoc Sky journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Tilknytning til Norsk Helsenett forutsettes ved flytting av praksisen til nye lokaler. Det er et mål at nyetablering av avtalepraksis skjer i gruppepraksis sammen med andre avtalespesialister eller eventuelt annet helsepersonell, der dette er mulig og hensiktsmessig. Øvrige betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen.  Det opereres ikke katarakter i praksisen. 

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.  

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha  
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten øyesykdommer  
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig  
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten i Norge 
Søkeren bør ha  
 • Bred poliklinisk erfaring   
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen  
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn 

Personlig egnethet
Søkeren må ha   
 • God motivasjon for avtalepraksis  
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.   
 • Gode samarbeidsevner  
Søkeren bør ha  
 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten  
 • Erfaring fra avtalepraksis   
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar   
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig  
 • Evne til å rette seg etter veiledning  
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og vertikalt   

 Søkere vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.  

Tildelingen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at andre kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter. 

HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR». Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Hans Petter Westby
Tittel: Nåværende hjemmelshaver
Telefon: 90534628
E-post: hpwestby@online.no
Navn: Anita Jensen
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 94824490
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Karina Kaspersen
Tittel: HR-Rådgiver
Telefon: 94824490
E-post: karina.kaspersen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Kirkebrygga 2-4
1606 FREDRIKSTAD