Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik har ca 215 årsverk og består av 8 kliniske enheter, Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik 1,2 og 3, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmenn psykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. 
Merkantile tjenester, med unntak av Valdres og Hadeland er organisert i egen enhet.
Distriktspsykiatrisk senter har per dags dato 4 FACT-team på Hadeland, Valdres, Gjøvik og Toten/Land.
Poliklinikk Hadeland består av allmenn psykiatrisk team, TSB-team samt LAR og ambulant akutt team som gir behandling i hovedsak til den voksne befolkningen på Hadeland (Gran og Lunner kommune). Poliklinikken har til sammen 20 årsverk med 1 medisinskfaglig ansvarlig og 1 psykologfaglig ansvarlig - psykiatere, psykologer, sykepleiere, sosionomer og merkantil personale. Lokaler ligger i moderne og trivelige lokaler midt i Gran sentrum i et kjøpesenter.
 
Ved Poliklinikk Hadeland er følgende stilling ledig: Overlege i psykiatri 100% fast stilling fom 01.04.2024

Arbeidsoppgaver

 • Medisinfaglig og somatisk ansvar i enheten og sikre for oppfølging i pasientforløp hvor behandler ikke selv er lege
 • Utredning, behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser, basert på de til enhver tid gjeldende faglige retningslinjer, herunder vurderingssamtale
 • Ambulant virksomhet
 • Delta i tverrfaglige team bl.a. leger, psykologer, psyk. sykepleiere, sosionomer
 • Tilgjengelighet, fleksibilitet og dialog med fastleger/henvisende instanser og andre samarbeidspartnere
 • Delta i interne og eksterne samarbeidsmøter, undervisning/veiledninger m.m
 • Delta i undervisning ved enheten og i avdelingen
 • Bistå i å ivareta drift jf. styringsverktøy og kvalitetsmål, og delta aktivt i enhetens og avdelingens kvalitet- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Godkjenning som overlege/legespesialist, hvor klinisk spesialitet psykiatri vil være en fordel
 • Andre med relevante spesialiteter kan søke
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Må beherske et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig
 • God IKT og DIPS kompetanse
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Stort faglig engasjement og arbeidskapasitet
 • Relevant klinisk erfaring
 • Evne til å jobbe med mennesker i krise
 • Kunne jobbe strukturert, selvstendig og være fleksibel
 • Evne å kunne ta ansvar
 • Løsningsorientert
 • Det forventes at du er en god bidragsyter i forhold til implementering av ny kunnskap i arbeidet med pasienter og pårørende
 • Være en god bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å stå i endringer og den usikkerheten en slik prosess inneholder

Vi tilbyr

 • En organisasjon som arbeider aktiv med strategi, utvikling og virksomhetsplaner, for å gi god og likeverdig behandling
 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for egen fagutvikling og kompetanseheving
 • Tilsetting skjer iht gjeldende lover, overenskomster og reglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Angelika Sterz Westby
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41450113
Arbeidssted
DPS GJØVIK POLIKLINIKK HADELAND, Sykehuset Innlandet HF
Smiegata 17
2750 Gran