Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge søker ein klinikkoverlege som er engasjert, ansvarleg, løysingsorientert og bidrar til eit fagleg spennande og inkluderande arbeidsmiljø. Som klinikkoverlege vil du vere ein del av klinikkens leiargruppe og delta i utvikling av framtidas psykiske helsevern for barn og unge, inkludert etablering av tenester, nye måtar å jobbe på og samarbeid med andre klinikkar og etatar.

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge si hovudoppgåve er å tilby barn og unge og familiane deira den beste behandlinga og oppfølginga. I tillegg legg vi vekt på samarbeid med aktørar internt i Helse Bergen, med våre kommunar og Bufetat, for å tilby gode, koordinerte tenester. Klinikken har utvikla gode rutinar for kunnskapsbasert praksis, fleire spesialiserte fagmiljø og innovative tilbod. Vi legg til rette for klinikknær forsking og innovasjon. Det er stor vitskapleg aktivitet i klinikken.

Klinikken har ca. 400 tilsette fordelt på dei sju poliklinikkane våre, tre sengepostar, ambulante tenester og spesialpoliklinikk. Av desse er ca. 50 legar. Som klinikkoverlege vil du ha ei sentral rolle i samarbeid med legegruppa og med utdanningsansvarleg overlege og forskingsleiar.

Vedkommande som får tilbod om tilsetting må legge fram merknadsfri politiattest (vandel) jfr Lov om helsepersonell § 20a.

Arbeidsoppgåver

 • Medansvar for klinikken sine overordna mål og resultat
 • Sikre god drift gjenom utvikling av rutinar og prosessar i samarbeid med leiargruppa
 • Rådgjevar til seksjonsoverlegar i klinikken
 • Klinisk arbeid
 • Medisinskfagleg rådgjevar for klinikkdirektør
 • Representasjon for klinikken i ulike fora
 • Ansvar for utdanningsinstitusjonen for legar i spesialisering (på sikt)

Kvalifikasjonar

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Kunnskap om spesialisthelsetenesta
 • God i norsk skriftleg og munnleg
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring og interesse innan undervisning/opplæring og eller forkningskompetanse er ønskeleg
 • Erfaring i kvalitets- og forbetringsarbeid

Personlege eigenskapar

 • Du må ha gode kommunikasjonsevner og trivast i eit aktivt og tverrfagleg miljø
 • Du må vere ein god teamarbeidar og vere samarbeidsvillig
 • Du må bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Fagleg og personleg utvikling


Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Bente Monstad
Tittel: ass.klinikkdirektør
Telefon: 55 97 44 51
Navn: Liv Kleve
Tittel: klinikkdirektør
Telefon: 99396307
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Helse Bergen
Haukelandsbakken 11
5009 Bergen