Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst på en utfordring? Legeseksjonen i Anestesiavdelingen ved Akershus Universitetssykehus trenger ny seksjonsleder i løpet av høsten 2023.  

Anestesiavdelingen ved Ahus har med alle sine ansatte, over 370 ansatte. Avdelingen yter anestesi på Nordbyhagen, Ahus-Gardermoen og Ahus-Ski. Avdelingen har ansvaret for anestesi til 33 operasjonsstuer og flere utposter på dagtid.

Legeseksjonen består av 80 leger, 28 av disse er LIS. På vakt drifter seksjonen til sammen 7 vaktlinjer.  
Seksjonsleder (nivå 4) har ansvaret for legetjenesten ved intensivseksjonen, postoperativ seksjon, sentraloperasjon på Nordbyhagen, operasjonsstuer på Gardermoen og ved dagkirurgisk avdeling på Nordbyhagen og Ski. 

Seksjonsleder for legeseksjonen er en del av ledergruppen ved anestesiavdelingen og jobber tett med avdelingsleder og seksjonsledere ved de andre seksjonene. Stillingen innebærer totalt fag- og personalansvar for rundt 80 leger. Da legeseksjonen er stor, er den personalmessig delt i flere enheter som ledes av enhetsledere (nivå 5). Den som tiltrer som seksjonsleder forventes å delegere en del personalmessige oppgaver til enhetslederne. Det er også mulig å diskutere oppretting av ytterligere en enhet dersom seksjonsleder finner dette hensiktsmessig. 

I utgangspunktet er dette en fulltids lederstilling, men noe klinisk arbeid kan diskuteres dersom den som tiltrer stillingen ønsker dette.

Avdelingen har sterkt fokus på forskning og utdanning. Vi er et universitetssykehus med ansvar for undervisning av medisinstudenter fra UIO. Vi har to professorstillinger tilknyttet avdelingen. Begge er besatt. 

Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt. Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter.

Akershus universitetssykehus er et sykehus med stor aktivitet. Vi utfører ca 30000 kirurgiske inngrep årlig, og har ca 5500 fødsler pr år. Intensivseksjonen behandler ca 400 intensivpasienter årlig.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Skal rapportere om faglige, administrative og økonomiske forhold til avdelingsleder.
 • Har overordnet ansvar for daglig drift med personal og oppgavefordeling slik at den er faglig og økonomisk forsvarlig.
 • Har overordnet ansvar for vaktplaner, er ansvarlig for at retningslinjer utarbeides og tilser at bemanningsplaner følges.
 • Har ansvar for personal- og sykefraværsoppfølging
 • Representerer anestesi i møter både internt og eksternt.
 • Har ansvaret for at det utformes mål og strategier for seksjonens virksomhet, samt systematisk resultatoppfølging av disse.
 • Har overordnet ansvar for tilrettelegging for studenter, hospitanter og nyansatte, bl.a. sørge for at det finnes opplæringsplaner.
 • Har ansvar for kompetanseutvikling, slik at faget blir ivaretatt og utviklet. Legger til rette for forskning.
 • Har i seksjonen ansvaret for det systematiske HMS-arbeidet, kvalitetsutvikling, rapportering av avvik etter gjeldene rutiner og tilbakemelding til de ansatte.
 • Har ansvaret for dialog og samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
 •  Det forutsettes at den som tilsettes tar Ahus lederskole

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i anestesiologi og intensivmedisin
 • Det er en fordel om søker har ledererfaring eventuelt gjennomført lederutdanning. Dette er ingen forutsetning.
 • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.  

Personlige egenskaper

 • Interesse for ledelse
 • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner.
 • Pågangsmot, godt humør, stor arbeidskapasitet og har gode  kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlige egenskaper vektlegges.  
 • Omstillingsevne og endringsvilje

Vi tilbyr

 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage.
 • Kort reisevei til Oslo.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Else-MArie Ringvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90919087
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen