Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nannestad kommune har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel for selvstendig næringsdrift ved Maura legesenter. Hjemmelen vil på oppstartstidspunkt ha 350 pasienter på listen, og listelengde vil settes til 800 ved oppstart. Det er mulighet for å øke listelengden senere. Maura legesenter har fra før fire fastlegehjemler, og utvider med denne hjemmelen til å være fem leger i fulle stillinger. Legesenteret er organisert som et AS og holder til i sentrale lokaler i Maura, nord i Nannestad kommune. Infodoc sky benyttes som journalsystem. Bakgrunnen for opprettelsen av hjemmelen er stor befolkningsvekst og behov for bedre kapasitet ved Maura legesenter. Erfaringsmessig har nye hjemler de siste årene blitt fylt i løpet av noen måneder.

Det følger rekrutteringstilskudd  300 000 kroner fra kommunen til den som tildeles hjemmelen. Rekrutteringstilskudd gis ikke til leger som allerede har driftsavtale som selvstendig næringsdrivende fastlege i Nannestad kommune. Nannestad kommune innførte høsten 2022 en 40% økning i driftstilskudd for opptil 1000 pasienter basert på satsene som gjaldt 01.09.2022. Denne ordningen gjelder foreløpig til og med 2026, og medfører høyere driftstilskudd utbetalt per måned også etter at modellen for justert driftstilskudd trer i kraft 01.mai 2023. 

Kommunen har god struktur på å ivareta ALIS og spesialistene som veileder ALIS/LIS1. Det er godt samarbeid mellom kommunen og fastlegene, og mellom fastlegesentrene.

Det er tilknyttet en kommunal bistilling på 10% som lege ved helsestasjon for barn 0-5 år med arbeidstid 0,5 dag per uke.  Kommunen har p.t. 13 fastleger fordelt på tre legesentre, en LIS1-lege, en velfungerende helsestasjonsvirksomhet og driver et sykehjem med 120 % legeressurs.

Ønsket tiltredelse er 01.09.2023, men det er mulighet for fleksibilitet i oppstartstidspunktet fram til 01.03.2024. Økonomiske betingelser for hjemmelen ved avtales med de fire andre legene ved Maura legesenter. Ny fastlege inngår samarbeids- og driftsavtale med de fire andre fastlegene ved senteret. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.
 
Les mer om kommunen vår her: www.nannestad.kommune.no

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 0800–1600. Kommunal bistilling på 10% som helsestasjonslege er tilknyttet hjemmelen. 
 • Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt i kontortiden. Daglegevaktfunksjonen er fordelt mellom legesentrene, og Maura legesenter har ansvar for daglegevakt på tirsdager og onsdager.
 • Utenom kontortiden er det Jessheim interkommunale legevakt som ivaretar legevaktfunksjonen for Nannestad kommune. Det praktiseres ikke tilplikting av legevakter der på nåværende tidspunkt, men det er ønsket at flest mulig av fastlegene i kommunen deltar i vaktordningen der. Det er fleksibilitet på antall vakter og hyppighet på dem.

Kvalifikasjoner
 • Norsk legeautorisasjon
 • Gjennomført LIS1 eller godkjent tilsvarende tjeneste (turnustjeneste etter gammel ordning eller godkjenning av oppnådde læringsmål tilsvarende LIS1 etter søknad til Helsedirektoratet)
 • Erfaring fra allmennmedisin utover LIS1/turnustjeneste er en fordel, men leger som kommer rett fra LIS1-tjeneste er også velkomne til å søke
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Politiattest skal fremlegges før tiltredelse i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
 • Arbeidserfaring som lege i norsk helsevesen er ønskelig
 
Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og drift av fastlegepraksis
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter 
 • Personlig egnethet
 • Kjennskap til kommunen/regionen

Vi tilbyr
 • Hjemmelen er for selvstendig næringsdrift tilknyttet Maura legesenter AS, og forutsetter at søker som får tilbud om stillingen kommer til enighet med Maura legesenter om betingelser for inntreden i Maura legesenter AS. 
 • Det er tilknyttet rekrutteringstilskudd på 300 000 kroner til hjemmelen.
 • For leger som ikke er spesialister i allmennmedisin vil det opprettes ALIS-avtale med kompensasjon for fravær fra praksis i forbindelse med obligatoriske kurs i spesialiseringsløpet, kompensasjon for eventuelt kortere liste enn spesialistene i kommunen, dekning av kursutgifter, veiledning, supervisjon og regelmessig oppfølging av utdanningsplan og progresjon i spesialiseringsløpet. 
 • For leger som er spesialister i allmennmedisin gis det støtte til akuttmedisinkurs og veilederkurs.
 • Allmennlegeutvalget i kommunen er velfungerende og engasjert. Fastlegene har smågruppemøter jevnlig og har et godt fagmiljø og samarbeid både innad på hvert legesenter og mellom de tre legesentrene i kommunen. Hvert legesenter er representert i Legenes Samarbeidsutvalg, som har møter 4-6 ganger i året.

Annet:
Minst 2 referanser må oppgis i søknaden

Vitnemål/attester  vedlegges søknaden. Søkere blir vurdert på dokumentert kompetanse og erfaring.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nannestad kommune
Kontaktperson
Navn: Matilde Risopatron Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90982368
Arbeidssted
Maura Legesenter
Mauravegen 4
2032 MAURA