Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du klinisk spesialitet og lyst til å lære meir om hyperbar oksygenbehandling og sjøfartsmedisin? Yrkesmedisinsk avdeling har ledig ei kombinasjonsstilling med 50% klinisk arbeid ved Seksjon for hyperbarmedisin og 50% arbeid ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM), inkludert telemedisinsk vaktteneste i Radio Medico.

Seksjon for hyperbarmedisin er ein poliklinikk med nasjonal behandlingsteneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling (HBO). Paseintgruppa omfatter i hovedsak stråleskader etter kreftbehandling. Dei elektive pasientane får poliklinisk seriebehandling i trykkammer fem dagar per veke i seks veker. Poliklinikken har opningstid frå
kl 07.30 til 16.30. 
Vi tilbyr òg øyeblikkeleg hjelp HBO i helseregion vest og midt-Noreg for t.d. dykkarsjuke.

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin er eit nasjonalt kompetansesenter ved Yrkesmedisinsk avdeling, Helse Bergen, med formål om å fremme helse mellom sjøfolk og dykkarar. Senteret driv m.a. undervisning, rådgjeving, saksbehandling, forsking, utvikling av medisinske læremiddel, regelverksarbeid, seleksjonsmedisinske utgreiingar av dykkarar og sjøfolk. I tillegg driftar senteret den norske telemedisinske legevakta for sjøfolk, Radio Medico. Vi jobbar tett med m.a. Sjøfartsdirektoratet, Forsvaret og Universitetet i Bergen, og ei rekke prosjektsamarbeid med andre offentlege, ideelle og private aktørar innan den maritime næringa i Noreg og i utlandet.

Arbeidsoppgåver

- ved Seksjon for hyperbarmedisin

 • Mottak og oppfølging av elektive polikliniske pasientar i samarbeid med sjukepleiartenesta
 • Operasjon av trykkammer i samarbeid med andre overlegar eller kammeroperatørar
 • Behandling av intensivpasient på respirator i trykkammer i samarbeid med anestesilege
 • Vurdering av tilvisingar

- ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

 • Deltaking i 6-delt telemedisinsk vaktteneste (Radio Medico)
 • Formidling/undervisning
 • Prosjektarbeid – bidra inn i innovasjonsprosjekt og kvalitetsprosjekt ved senteret
 • Anna aktivitet – aktivt bidra med eigne erfaringar og kompetanse til å løyse senterets oppdrag

Arbeidsoppgåver vil kunne bli endra over tid, tilpassa senterets utvikling/behov og kompetansesamansettinga i personellgruppa.

Kvalifikasjonar

 • Lege, norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring, gjerne variert og klinisk spesialitet
 • Evne til å uttrykke seg munnleg og skriftleg på både norsk og engelsk.
 • Interesse for maritim sektor (sjøfart, fiskeri, oppdrett mv.) eller erfaring frå helsetenester i eit kyst-/fiskerisamfunn vil telje positivt

Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggast ved søknaden

Personlege eigenskapar

 • Du er punktleg og påliteleg
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert

Vi tilbyr

 • Ei unik moglegheit for nybrottsarbeid
 • Spennande, aktivt og tverrfagleg arbeidsmiljø
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Spisskompetanse på eit lite fagfelt
 • Lønn etter avtale

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Jon Magnus Haga
Tittel: Seksjonsleiar lege
E-post: jon.magnus.haga@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Yrkesmedisinsk avdeling/ Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen
Søk på stillingen