Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Voss sjukehus, Helse Bergen har ledig stilling som Lege ved ortopedisk seksjon. Stillinga høver godt for lege som har fullført medisinstudiet og ventar på LIS1 teneste. Stillinga er ledig frå 01.09.2023, eller etter avtale med seksjonsoverlege. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Om Voss sjukehus:
Voss sjukehus har akuttberedskap innan ortopedi, kirurgi, medisin, føde, gynekologi og anestesi. Sjukehuset har hatt stor aktivitetsvekst og ynskjer å fortsetje den positive utviklinga. Opptaksområdet er på om lag 30.000 innbyggjarar, fordelt på 6 kommunar. I tillegg kjem det fleire pasientar frå Bergen og andre kommunar i indre Sogn. 

Sjukehuset er ein del av Helse Bergen HF og har tett fagleg samarbeid med avdelingane ved Haukeland universitetssjukehus. Sjukehuset er under stadig utvikling og har fine lokalitetar. Det er fire godt utstyrte operasjonsstover og sjukehuset har gode støttetenester innanfor anestesi, intensiv/rec., radiologi med CT- og MR lab., fysioterapiavdeling og laboratorium med blodbank.

Ortopedisk seksjon behandlar både elektiv ortopedi og ortopedisk traumatologi. Elektiv kirurgi omfattar mellom anna artroskopi i skulder/kne/ankel, fot- og ankelkirurgi, skulderkirurgi og protesekirurgi i hofte og kne.

Sjukehuset er ein viktig læringsarena for både LIS1 og LIS2/3. Vi har eit godt kollegialt miljø og dagleg tverrfaglege samarbeid med andre profesjonar.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i utgreiing og behandling av ortopediske pasientar på sengepost
 • Samarbeide med ulike yrkesgrupper i sjukehuset
 • Polikliniske vurderingar og behandling
 • Assistere på operasjon og andre polikliniske prosesdyrar

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Den som blir tilsett må meistre norsk språk, både skriftleg og munnleg
 • Kjennskap til Dips Arena, Orbit og Meona er ein fordel, men opplæring vil bli gitt 

Personlege eigenskapar

 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du bidreg positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du behandlar pasientar profesjonelt og empatisk, er imøtekommande og viser respekt
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Høgt fagleg miljø
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Voss sjukehus vil kunne hjelpe til med passande bustad

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Sjur Børsheim
Tittel: Seksjonsoverlege ortopedi
Telefon: 56 53 35 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Voss sjukehus, Helse Bergen
Sjukehusvegen 16
5700 Voss