Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi har om lag 360 tilsette og er den største av fem laboratorieavdelingar i Laboratorieklinikken. Avdelinga utfører over 9 millionar analysar årleg og har ein særs viktig og sentral funksjon i Laboratorieklinikken mellom anna når det gjeld preanalytisk verksemd, drift av Kjernelaboratoriet og IKT (laboratorieinformasjonssystem). Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi er lokalisert til Laboratoriebygget med ei rekkje seksjonar. I tillegg har avdelinga seksjonar ved Sentralblokka, Kvinneklinikken, Barne- og ungdomsklinikken, Nevroklinikken, Kysthospitalet i Hagevik, Voss sjukehus, samt ei ekstern prøvetakingseining i Bergen sentrum. RELIS vest og Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisjukdommar er organisert i avdelinga. Avdelinga er akkreditert.

Laboratorieverksemda blir stadig viktigare for diagnostikk og pasientbehandling, og god samhandling mellom laboratoria, dei kliniske avdelingane i sjukehuset og eksterne rekvirentar er derfor svært viktig. Avdelinga har ein sentral posisjon innan forsking og
utdanning ved sjukehuset. Ein forventar at avdelingssjefen blir ein 
pådrivar for å legge til rette for forsking og utdanning, og det vil bli
opna for at den som blir tilsett kan ha bistilling ved universitetet dersom den
akademiske kompetansen er tilfredstillande.

Som avdelingssjef ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi vil du rapportere til klinikkdirektør og ta del i leiargruppa i Laboratorieklinikken.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for organisering og drift av avdelinga
 • Overordna personalansvar for alle ved avdelinga
 • Leggje til rette for utvikling og forsking av høg kvalitet
 • Ansvar for god samhandling innad i Laboratorieklinikken og med kliniske avdelingar, eksterne rekvirentar, andre sjukehus i regionen, samt nasjonale og internasjonale institusjonar og universitet

Kvalifikasjonar

 • Helsefagleg/laboratoriefagleg utdanning på høgskule/universitetsnivå
 • Relevant leiarerfaring frå tilsvarande verksemd
 • God innsikt i nasjonale og internasjonale utviklingstrekk innan faget
 • Erfaring frå samarbeid på tvers av institusjonar og avdelingar

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere medarbeidarane
 • Høg gjennomføringsevne, strategisk og målretta
 • Endringsvillig
 • Må trivast i eit tverrfagleg og aktivt miljø
 • Vere tydeleg på forventningar og tilbakemeldingar

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår for den rette søkjaren
 • Utfordrande arbeidsoppgåver
 • Høgt fagleg nivå
 • Godt arbeidsmiljø
 • God pensjons- og forsikringsordning


Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Gunnar Mellgren
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 55974366
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Laboratorieklinikken/ Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen