Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

I medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus, er det frå 4. september 2023 ledig  fleire vikarstillingar som lege i spesialisering. Tidlegare eller seinare tilsetting kan vere aktuelt.

Gjennomført LIS 1 teneste er eit krav for LIS 2/3 stilling.

LIS utan fullført LIS 1 teneste oppfordrast likevell til å søkje, då avdelinga også har behov for slike i vikariat.

Medisinsk avdeling inkluderer Hjerte- og lungeavdeling, Avdeling for Eldremedisin, Medisinsk Avdeling A og Medisinsk Avdeling B. Avdelinga er godkjend som utdanningsavdeling for generell indremedisin, kardiologi, geriatri, lungesjukdomar, gastroenterologi, nefrologi, endokrinologi og blodsjukdomar. 


Arbeidsoppgåver

 • Arbeid ved sengeeining, primært ved hjerteavdelinga
 • Delta i utgreiing og behandling
 • Delta i tilstedevakt, pt. 16-delt

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • gjennomført turnusteneste/LIS1-teneste
 • Relevant erfaring frå LIS-stilling på sjukehus blir vektlagd
 • Gode norskkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkarar som har andre morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig vidaregåande skule, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedleggast søknaden. Ved tilsetjing av allereie fast tilsett i føretaket kan ein unntaksvis, i særlege tilfelle, fråvika kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlege eigenskapar

 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Evne til å ta sjølvstendige avgjersler

Vi tilbyr

 • Eit godt kollegialt miljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Løn etter gjeldande overeinskomst

 

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktperson
Navn: Borghild Aakra
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 90939871
E-post: borghild.aakra@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Helse Fonna HF
Karmsundsgt 120
5528 Haugesund