Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Bjørgvin Distrikspsykiatriske senter (DPS) er ein del av Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. Klinikken gir psykiatriske spesialisthelsetenester til innbyggjarane i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Samt bydelane Arna og Åsane i Bergen kommune. Samla har klinikken eit opptaksområde med vel 79 000 innbyggjarar over 18 år. Bjørgvin DPS har i 2023 eit budsjett på 154 millionar kroner, og 220 tilsette fordelt på 156 årsverk. Klinikken er lokalisert på Tertnes i Åsane og i Knarvik i Alver kommune. Døgntilbodet er lokalisert på Tertnes, mens polikliniske tenester blir gitt både i Knarvik og på Tertnes. Klinikken er delt i 2 fagområde psykose og allmennpsykiatri.

Vi søker etter 2 fagleg engasjerte og dyktige overlegar i 100% fast stillig til vårt fagområde psykose.

Bjørgvin DPS sine kjerneoppgåver er:
*  Spesialisert utgreiing og differensiert behandling
*  Opplæring av pasientar og pårørande
*  R
ettleiing til psykisk helseteneste i kommunane
*  
Forskning, kvalitetsutveksling og utdanning av helsepersonell

Klinikken har for tida 10 legespesialistar og 20 psykologspesialistar tilsett. Vi ønsker å styrke spesialistkompetansen ytterlegare. Vi legg til rette for kompetanseheving og etterutdanning for spesialistar, og vi har fokus på klinikknær forsking. Samarbeid med sjukehus, kommunar og brukarorganisasjonar.

Bjørgvin fagområde psykose
Er breitt tverrfagleg samansett personalgruppe med 2 overlegar,  2 innleigde overlegar, 1 legespesialist (spesialist i allmenn medisin) psykologspesialist, psykolog, LIS 1, sosionomar, sjukepleiarar, vernepleiarar, musikkterapeut og erfaringskonsulent. I tillegg har fagområdet tilgang på tenester frå fysioterapeut, uttrykksterapeut og ernæringskonsulent.

Fagområde psykose består av:
*  Bjørgvin psykose poliklinikk
*  Bjørgvin psykose døgnbehandling

Totalt har fagområdet 15 døgnplassar og om lag 230 pasientar i poliklinisk behandling.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid på sengpost eller i poliklinikk. Tenestested avtalast i samarbeid med den enkelte kandidat
 • Undervisning/rettleiing og tverrfagleg samarbeid
 • Mottak og oppfølging av pasientar
 • Inngå i eit tverrfagleg samarbeid for å gje pasientar best mogleg behandling på DPS
 • Gje god omsorg for pasient og pårørande
 • Opplæring og rettleiing av studentar og nytilsette
 • Vere med på å utvikle og forbetre seksjonen

Kvalifikasjonar

 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Godkjend spesialitet innan psykiatri

Personlege eigenskapar

 • Du har eit godt lag med folk og får fram det beste i dei
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande jobb
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Tone Tveit
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 55 95 70 00
Navn: Wenny Karin Bernes
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 90980134
Navn: Fredrik Hiis Bergh
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 55 95 70 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bjørgvin distriktpsykiatriske senter (DPS), Helse Bergen
Tertnesveien 37
5113 Tertnes