Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel, deleliste, Storoklinikken.
 
Oslo kommune, Bydel Sagene.
Bydelen har til sammen 37 fastlegehjemler fordelt på åtte legesenter.
 
Storoklinikken ble startet i 1999 og er i dag et travelt legesenter med 10.000 pasienter i fastlegeordningen, fordelt på 5 allmennleger hver med listestørrelse 2000, beliggende inne i Oslos største og travleste kjøpesenter (Storo Storsenter) med kort vei til flere apotek og offentlig kommunikasjon, både trikk, T-bane, buss- og taxi-holdeplass rett utenfor. Lokalene ble fullstending modernisert og oppgradert i 2010. 
 
Det er gode inntjeningsmuligheter med anledning til å arbeide utover kveldene, dersom man ønsker. Legekontoret er velutstyrt i store, moderen lyse lokaler med EDB-journal (CGM/WinMed3), EKG, Spirometri og 24timers BT. Dessuten utstyr til småkirurgi inkl. el-skalpell, diatermi og cryo-kirurgi. Det er 4 ansatte helsesekretærer fordelt på 3,2 årsverk som betjener resepsjon, laboratorium, skiftestue mm.
 
Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler. Legene arbeider som selvstendige næringsdrivende. Det
forutsettes at fastlegehjemmelen videreføres ved Storoklinikken som er organisert som et DA. Sentrale bestemmelser knyttet til deleliste må følges, se Legeforeningens nettside
 
Tiltredelse Storoklinikken : Gjerne 01.08.2023, senest 01.10.2023
 
Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.
For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor
om at alle søknader sendes elektronisk
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet,
men dette vil du i så tilfelle få varsel om. 
 
Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar. Fordeling i perioden med deleliste avtales med senior-legen. Ordningen med deleliste innebærer at den som tildeles hjemmelen overtar hele listen innen 5 år. Pasientlisten har i dag 2000 innbyggere.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper. For tiden er det ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemmelen.
 • Samarbeidet med bydelen vil være styrt av Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen. Det ønskes et tett samarbeid med bydelens øvrige helse – og omsorgstjenester
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.
 
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus, eller LIS1 tjeneste med læringsmål.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Det tilbys ALIS avtale etter ordningen Nasjonal ALIS og veiledning.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Interesse og erfaring fra sosialmedisinsk arbeid eller erfaring med brukere med store og sammensatte behov.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra drift av fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Krav om politiattest.
 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.
 
Vi tilbyr
Deleliste med individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskrift og rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift.
 
I søknaden må det fremgå tydelig hvor langt du er kommet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi ber om følgende informasjon som bes opplistet i søknadstekst som vist nedenfor: 
 • HPR-nummer
 • Er du godkjent allmennlege? (ja/nei)
 • Har du gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1? (ja/nei)
 • Hvor mye tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye annen allmennmedisinsk tjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye sykehustjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Har du gjennomført veiledningsgruppe? (ja/nei, hvis nei: hvor mye tid gjenstår)?
 
I bydel Sagene satser vi på helhetlige og gode tjenester, og er opptatt av
brukermedvirkning og samhandling med innbyggerne. I bydelen ligger
Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker og Torshov, og det bor rundt 44 000
innbyggere her. Vi ønsker å skape et trygt og godt lokalsamfunn med
gode levekår for alle.
Bydel Sagene kjennetegnes av gammel historie, et rikt kulturliv, en rekke
parker og mange fine bomiljøer.
Våre ledere og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som
er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Sagene
Kontaktpersoner
Navn: Dan Nørager
Tittel: fastlege
Telefon: 9904 0549
Navn: Arne Olav Fagermoen
Tittel: Assisterende bydelsoverlege
Telefon: 99637362
Arbeidssted
Storoklinikken
Vitaminveien 7
0485 OSLO