Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, somatisk sengepost, fødestue, røntgenenhet og DPS organisert under Finnmarkssykehuset, men samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral, samt ambulanseflybase.

Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, legeoppgavene er derfor utfordrende og varierte.

Som ny fastlege hos oss vil du følges tettere opp i oppstartsfasen av virksomhetsleder og kommuneoverlege. Du vil få en tilpasset ALIS avtale som sikrer at du fullfører spesialiseringen innen normert tid.

Et nytt og moderne sentrumsnært omsorgssenter åpnet januar 2021 hvor hjemmesykepleien, fysio- og ergoterapi, kantine, sykehjem med lang- og kortidspasser inkludert KAD og lindringsplasser er lokalisert.

Se video fra Alta omsorgssenter her: https://www.skyfish.com/p/alta/2047141/50309912?predicate=created&direction=desc 

Alta har fem legesentre med til sammen 28 fastleger, samt fem LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer), WinMed 3 CGM journalsystem og betalingsautomat.

Hos oss vil fastleger med interesse få gode muligheter til å engasjere seg i forskning, fagutvikling, undervisning av medisinstudenter og samfunnsmedisinske oppgaver.

Legetjenesten fikk vedtatt en ny handlingsplan i kommunestyret september 2022. Flere tiltak for rekruttering og stabilisering er iverksatt. Det planlegges også ytterligere tiltak som å redusere listelengder, samtidig som man ivaretar de økonomiske rammene for næringsdrivende fastleger.

Vi søker nå etter 5 fastleger til både etablerte og nye næringshjemler 

Sentrum legepraksis
Sentrum legepraksis har lokaler i Markveien 51 A i sentrum av Alta. Legepraksisen har 7 fastleger og en  LIS1 lege

Fastlegehjemmel 1
 • Listetak 700, ledig fra 01.12.23
Fastlegehjemmel 2
 • Listetak 600, ledig fra 01.01.24
 
Elvebakken legesenter
Elvebakken legesenter er lokalisert i Skipper Wirkolas vei og har per i dag plass til fire fastleger og en LIS1 lege. Legesenteret utvides nå med plass til 6 fastleger + en LIS1 lege.
 
Fastlegehjemmel 5
 • Listetak 600, ledig fra 01.01.24.
Fastlegehjemmel 6
 • Ny 0 liste med listetak på 600 opprettes 01.06.23, ledig fra 01.12.23.
Fastlegehjemmel 7
 • Ny 0 liste med listetak på 600, planlagt oppstart 01.01.24
 
Felles for alle fastlegehjemlene:
 • Fastlegehjemlene driftes som selvstendig næringsdrivende (som ALIS kan du velge fastlønn første 2 år)
 • Tilsetting etter regelverk iht fastlegeordningen og ASA 4310.
 • Til alle fastlegestillinger kan det knyttes offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke.
 • Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte.
 • Alle legesentrene drives privat og leier utstyr og personell fra Alta kommune iht. avtale. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Startet spesialisering i allmennmedisin før 01.03.19 eller gjennomført LIS1 i Norge og fullfører spesialiseringsløp etter ny ordning
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk
 • Legen som ansettes må ha rett til å motta trygderefusjon
 • Personlig egnethet vektlegges
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Søkere med kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distrikt generelt vil bli foretrukket
 • Kjenne til takstsystemet mellom staten og legeforeningen – normaltariffen 

Personlige egenskaper
 • har gode samarbeidsevner
 • liker å yte service til pasienter og samarbeidspartnere
 • er faglig engasjert
 • bidrar til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
Alta kommune har i tillegg til de sentrale avtalene som regulerer fastlegeordningen, lokale avtaler om:
 • Daglegevakt (en fastlege og en LIS 1-lege) lokalisert til legevaktsentralen ved Alta helsesenter alle hverdager
 • Veiledning til deg som er under spesialisering og tett oppfølging under spesialiseringsløpet
 • Kurs/opplæring i akuttmedisin
 • Kompensasjon til ALIS for lavere listestørrelse
 • Forsterket basistilskudd
 • https://www.nsdm.no/alta-vil-trene-opp-trenere-i-teamtrening/ 
 • Praksiskompensasjon til kurs/veiledningsgruppe, praksisbesøk m.m i forbindelse med spesialiseringsløpet. Utvidet kompensasjonsordning for ALIS
 • Hjemmekontorløsning
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunal reglement
 • 3 måneder permisjon hvert 3. år.
 • Kommunen er behjelpelig med vikar til ferieavvikling
Det forutsettes at den som tildeles hjemmelen inngår avtale om å påta seg listeansvar etter fastlegeavtalen (ASA 4310), med tilpasset listelengde i utdanningsløpet. Hjemmelshaver er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger og i kommunens legevaktsordning i henhold til avtaleverk.

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30.000 per år. 
 • Fra høsten 2023, gratis barnehageplass
Andre opplysninger:
 • Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.
Vi ønsker ikke å bli kontaktet av vikar- eller formidlingsbyrå, samt alternative annonsører.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Heggheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 990 35 997
Navn: ​​​​​​​Gøril Karlsen
Tittel: Virksomhetsleder Legetjenesten
Telefon: 91 75 08 65
Arbeidssted
,
9510 ALTA