Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Legen som tildeles hjemmelen vil samtidig få tilbud om en 50% stilling i 1 år på Helsesenteret for papirløse migranter, tilknyttet Bymisjonen og Røde Kors. Det vil således være mulighet for en grunninntekt parallelt med oppstart i hjemmelen. Tiltredelse etter avtale med bydel, kollega ved Tøyen legesenter og Helsesenteret for papirløse.  

Legehjemmel
Det opprettes en nullhjemmel tilknyttet Tøyen Legekontor, sentralt i bydelen. Legekontoret er i dag en solopraksis som deler lokaler og driftsansvar med blant annet tannlege, fysioterapeut, gynekolog og estetisk lege. Kontoret er veldrevet, tverrfaglig og hyggelig, og det er i dag tilknyttet 1800 pasienter til Tøyen legekontor. Kontoret har velutstyrt laboratorium, og benytter EPJ (CGM) med tilknytning til Norsk Helsenett. Den nye legepraksisen har selvstendig næringsdrift, og inntrer i det økonomiske og faglig administrative samarbeidet på kontoret, som er organisert som DA. Det forutsettes at den nye legen inngår internavtale med nåværende fastlege og de andre i kontorfellesskapet.

Nullhjemmelen åpnes etter avtale med et listetak på 500 pasienter. Det er forventet god tilstrømning av pasienter til listen. Fastlegen vil få grunntilskudd, som tilsvarer basistilskudd for 500 pasienter, i inntil 2 år etter oppstart. Det vil være mulig å øke listetaket så snart listen er fylt opp til 500.  

Det tilbys ALIS-avtale, med blant annet økonomisk støtte til utdanning og læringsaktiviteter iht. tilskuddsordningen “Nasjonal ALIS og veiledning” (Hdir).

Helsesenteret for papirløse migranter 
Helsesenteret for papirløse migranter ligger sentralt i Oslo og tilbyr helsehjelp til mennesker uten oppholdstillatelse i Norge. Senteret eies, styres og driftes i et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon Oslo og Røde Kors. Helsesenteret er basert på frivillighet.
Helsesenteret er et tverrfaglig, pasientsentrert lavterskeltilbud. Helsesenterets mandat er i tillegg å dokumentere og bidra med kunnskap om gruppens helsesituasjon, samt jobbe for at pasientene får tilgang til helsehjelp basert på behov og helsefaglige vurderinger gjennom økte helserettigheter. Arbeidstid er på dagtid, men noe kveldsarbeid må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Legehjemmel
 • Oppgaver knyttet til uselektert fastlegepraksis i henhold til fastlegeforskriften 
 • Nulliste som bygges opp, med samhandling med eksisterende legehjemmel i håndtering av total pasientpopulasjon til dette legekontoret 
 • Oppgaver knyttet til drift av legekontoret, inkludert deltagelse på personal- og administrasjonsmøter på senteret 
 • Deltagelse i legevaktsordning ved Oslo Kommunale legevakt organisert av Helseetaten 
 • Fastlegen kan tilpliktes inntil 7,5 timer kommunale allmennmedisinske oppgaver per uke og/eller legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper oppgaver. Det er per i dag ingen slike oppgaver tilknyttet hjemmelen.  
 • Kvalitetsarbeid og videre- og etterutdanning i henhold til fastlegeforskriften spesialistforskriften.  
 • Samarbeid med bydelen og bydelens øvrige helse- og omsorgstjenester 
 • Obligatorisk deltagelse i Allmennlegeutvalget, p.t. 3 møter per år.  
Helsesenteret
 • Undersøke, behandle, henvise og følge opp Helsesenterets pasienter ut fra helsebehov.  
 • Ansvar for gjennomgang og oppfølging av medisinsk informasjon som del av pasientbehandlingen   
 • Skrive helseerklæringer ved behov  
 • Delta og bidra til økt kompetanse og tverrfaglig samarbeid med frivillige og ansatte for et godt, helhetlig helsetilbud til pasientene  
 • Bidra i arbeidet for at Helsesenterets pasienter skal få helsehjelpen de trenger i kommunal regi   
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen. 
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege 
 • Erfaring med drift av fastlegepraksis vil bli vektlagt 
 • Gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere 
 • Meget gode norskferdigheter både skriftlig og muntlig. For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden
 • Personlig egnethet vektlegges
Personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement for allmennmedisin,med ønske om å bidra positivt til arbeidsmiljøet på legekontoret 
 • Strukturert, effektiv og pasientorientert arbeidsstil 
 • Interesse for faglig utvikling og kvalitet i arbeidet - stor læringsvilje 
 • Evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og ansvarsbevissthet 
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene 
 • Personlig egnethet  og relevant arbeidserfaring vektlegges 
 • Erfaring fra lavterskel og/eller internasjonalt arbeid  
 • Kompetanse innenfor migrasjon, global helse og folkehelse  
 • Flerkulturell kompetanse  
 • Relevant språkkompetanse  
Vi tilbyr

Legehjemmel
 • Individuell fastlegeavtale iht. fastlegeforskriften og rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen 
 • Nullhjemmel med sentral beliggenhet i Oslo 
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø 
 • Grunntilskudd tilsvarende basistilskudd for 500 pasienter i inntil 2 år 
 • 50% stilling i ett år på Helsesenteret for papirløse migranter
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin, inkludert ALIS-avtale
 • HPR-nummer skal fremkomme i søknaden. Det stilles krav om at gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 mndr) legges fram før tiltredelse, iht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
Helsesenteret
 • En meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning og faglig utvikling  
 • En spennende, krevende og variert arbeidshverdag
 • Engasjerte og kvalifiserte kollegaer  
 • Lønn etter avtale  
Gamle Oslo er en mangfoldig bydel med store variasjoner i befolkningens ressurser og levekår. Bebyggelsen er preget av alt fra middelalder til hypermoderne hus øst i Bjørvika. Sammen med våre 60 000 innbyggere og andre aktører jobber vi for å realisere visjonen «sammen om løsninger». Våre prioriterte satsingsområder er arbeid og aktivitet, forebyggende og tidlig innsats, helhetlige og tilgjengelige tjenester og gjensidige og robuste partnerskap.
Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Syed Yawar Zaidi
Tittel: Fastlege ved Tøyen Legekontor
Telefon: 91536272
Navn: Ragnhild Lerø
Tittel: Virksomhetsleder Helsesenteret for papirløse migranter Oslo
Telefon: 92223719
Navn: Simen Ravlo
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
Arbeidssted
Åkebergveien 32A
0650 OSLO