Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du leie ein seksjon for dyktige legar og psykologar i ReHabiliteringsklinikken?

ReHabiliteringsklinikken består av Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR), Habiliteringstenesta for vaksne (HAVO) og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Vi er tyngdepunktet for spesialisert habilitering og rehabilitering for vaksne i Helse Bergen.

Seksjon for legar og psykologar ved AFMR søker no ny leiar. Seksjonen har 14 legar (inkl 6 leger i spesialisering)  og 6 psykologar (inkl 1 i spesialistløp), og leverer lege- og psykologtenester til verksemd i poliklinikk og sengepostar.

AFMR gjev tverrfagleg behandling og rehabilitering til pasientar med erverva hjerneskade, multitraume, nevrologiske lidingar og skadar, kreft, brannskade, amputasjonar, funksjonelle nevrologiske lidingar, CFS/ME, seinfase Covid-19, hypermobilitet, muskel- og skjelettskader/-smerter m.a.

Hovudoppgåvene for seksjonsleiar er oppfølging og utvikling av legar og psykologar sine medisinsk- og psykologfaglege oppgåver.  Samarbeid med dei øvrige seksjonsleiarane om innretting av drift og fagutvikling er også viktig. 

Seksjonsleiar rapporterer til klinikkdirektør i ReHabiliteringsklinikken og inngår i leiargruppa. Vi tilbyr ein spennande arbeidsplass, med engasjerte og kompetente medarbeidarar, som vil ha deg med for å bidra til utvikling av gode tenester. 

AFMR held til på Nordås i Fana bydel. Nybygg skal stå ferdig 2026 - 2027, og øvrige einingar vil då bli samlokalisert på Nordås.  

Vi søker deg som har god organisasjonsforståing. Du prioriterer samarbeid og har god gjennomføringskraft slik at du bidrar til å legge grunnlaget for god kvalitet og måloppnåing for føretaket sine overordna målsettingar.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for fag, økonomi, personale ved seksjonen
 • Bidra til langsiktig drift innanfor myndigheitskrav og fullmaktsstruktur, og sikre lovpålagde oppgåver
 • Fokus på høg fagleg kvalitet, legge til rette for effektive pasientforløp og høg grad av pasienttryggleik
 • Gjere nødvendige prioriteringar, samarbeide på tvers, vise retning og vere ein tydeleg leiar
 • Utnytte ressursane på beste måte og motivere til kvalitetsforbetring, nytenking og utvikling
 • Bidra til å sikre koordinering av den daglege drifta i klinikken
 • Samhandle med andre einingar i sjukehuset, primærhelsetenesta samt representantar for brukarane
 • Legge til rette for opplæring, utdanning og forsking, og samhandle med universitet og høgskular
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø og samarbeid med tilsette sine representantar og vernetenesta
 • Medansvar for å bidra til at føretaket når sine mål og samtidig vidareutvikle

Kvalifikasjonar

 • Helsefagleg bakgrunn, gjerne legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller psykologspesialist med erfaring frå rehabilitering, men søkarar med andre legespesialitetar (for eksempel nevrologi) eller andre helseprofesjonar vil bli vurdert på same grunnlag
 • Leiarkompetanse/-utdanning 
 • Erfaring frå samarbeid på tvers av yrkesgrupper og einingar
 • Erfaringar frå fagutvikling og forbetringsarbeid er ein fordel
 • Kunnskap om eller erfaring frå arbeid med rehabilitering kan vere ein fordel
 • God økonomi-  og organisasjonsforståing, og evne til langsiktig strategisk tenking

Personlege eigenskapar

 • Du er god til å tenke nytt og ta avgjerder til det beste for eininga, klinikken og sjukehuset
 • Du er fleksibel, løysingsorientert og ønsker å utvikle deg i stillinga
 • Du er tydeleg, viser handlekraft og samarbeider godt på tvers av einingar
 • Du har eit godt lag med folk, får fram det beste i dei og trivst med å samhandle
 • Har god kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • Er strukturert og planmessig i arbeidet
 • Viser sjølvinnsikt og klokskap i leiarrolla

Vi tilbyr

 • Spennande og utfordrande leiarstilling
 • Moglegheit for påverknad av innhald i stillinga (klinisk arbeid, forsking, utviklingsarbeid og anna)
 • Administrativ støtte
 • Kompetente og fagleg sterke medarbeidarar
 • Godt arbeidsmiljø
 • Leiarutviklingsprogram
 • Lønn etter avtale

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Kjersti Agnete Erdal
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 55918400
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
ReHabiliteringsklinikken, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Bergen
Nordåsgrenda 4
5235 Rådal