Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Det er frå mai 2023 ledig vikariat for lege i spesialisering innan ortopedisk kirurgi (LIS3). Stillinga er ved Kysthospitalet i Hagevik, men det er tenestetid ved Ortopedisk avdeling HUS dersom dette er nødvendig for å fullføre spesialiteten i ortopedisk kirurgi. Vikariatet kan telje som del av spesialistutdanninga. 

Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk inkluderer Ortopedisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus samt Kysthospitalet i Hagevik. Kysthospitalet i Hagevik er eit elektivt spesialsjukehus for ortopedisk kirurgi. Dei store pasientgruppene treng i hovudsak ryggkirurgi, protesekirurgi eller ulike former for artroskopisk kirurgi. Sjukehuset har sengepost med 26 senger, og 4 operasjonsstover. 

Avdelingane er tilknytta Det Medisinsk Fakultet, Klinisk institutt 1 ved UiB og har ansvar for undervisinga av medisinarstudentar. Legane må derfor delta i undervisning etter nærare avtale.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidstid og vaktplan etter ein godkjend tenesteplan

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggast til grunn for tilsetting i LIS 3 stilling i ortopedisk kirurgi
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg
 • Må ha grunnleggande IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Må ha kunnskap om EPJ og andre fagsystem

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Beslutningsdyktig
 • Fleksibel
 • Engasjert
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.   

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Kari Indrekvam
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 56565800
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kysthospitalet i Hagevik (KiH), Helse Bergen
Kysthospitalet i Hagevik
5217 Hagavik