Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Alderpsykiatrisk poliklinikk vil få ledige overlegestillinger til sommeren, og ser etter deg som trives med ett fagfelt som kjennetegnes av stor variasjon i pasientpopulasjonen, og høy grad av kompleksitet.

Overlegene i vår poliklinikk jobber med å utrede, diagnostisere og behandle voksne over 65 år med ett bredt spekter av psykiske lidelser i grenselandet mellom psykisk og somatisk helse, nevrodegenerative tilstander og normale aldringsprosesser. Vår poliklinikk har også pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, og som overlege vil du også ha ansvar for oppfølging av pasienter underlagt tvungent vern. Stillingene vil være tilknyttet felles hjemme-vaktordning og bakvakt i Divisjon for Psykisk Helsevern.

Alderspykiatrisk avdeling ved Ahus er en av landets største alderspsykiatriske avdelinger, og vår ambisjon er å bidra til bedre livskvalitet og legge grunnlaget for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Alderspsykiatrisk avdeling har som hovedoppgave å levere spesialisthelsetjeneste for eldre (>65 år) i behov for utredning og behandling av psykiske lidelser. Virksomheten er lokalisert på Skytta og består av en poliklinikk og to udifferensierte døgnposter med hhv. 9 og 14 sengeplasser, og begge er godkjente for behandling av pasienter i behov for tvunget psykisk helsevern. Demensutredning foregår primært i primærhelsetjenesten, men der hvor sykdomsbildet er uklart eller kompliseres av psykiatriske symptomer kan det være nødvendig å involvere alderspsykiatrisk avdelingen i både utredning og behandling. I tillegg til faglig engasjement, ønsker vi kolleger med gode samarbeidsevner. 

De sammensatte kliniske problemstillingene stiller særlige krav til tverrfaglig tilnærming internt og eksternt. Vi har tett samarbeid med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester, samt en rekke andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har tilknyttet geriater som har kontor på døgnposten 1 dag i uken for å bistå legene med krevende somatiske vurderinger. 

Som universitetssykehus har avdelingen også forskning og undervisning som kjerneoppgaver. Forskningsaktiviteten er organisert innunder poliklinikken. Poliklinikken har to overlegestillinger som er delt 50% klinikk og 50% forskning, samt at det pågår yttligere doktorgradsarbeide ved poliklinikken. Forskningsaktiviteten er primært knyttet til forståelse av hjerneorganiske mekanismer, tidlig diagnostikk av kognitiv svikt og nevropsykiatriske symptomer relatert til dette. Avdelingen har en ambisjon om å knytte klinikk og forskning tettere sammen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alderspsykiatrisk avdeling ligger på Skytta i Nittedal, med gode bussforbindelser og kort vei fra Oslo sentrum.  Den som ansettes i poliklinikken, vil ha arbeidssted på Skytta i Nittedal.

Oppstart etter avtale.
Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos voksne over 65 år.
 • Vurdering og behandling av aldersrelaterte psykiske lidelser, somatiske sykdommers påvirkning på psykisk helse og av mulig kognitiv svikt /demensutvikling.   
 • Forskning i tråd med avdelingens forskningsstrategi
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrig helsepersonell i poliklinikken og i avdelingen for øvrig.
 • Vurdering av henvisninger og veiledning av lis
 • Tilknyttet felles hjemme-vaktordning og bakvakt i Divisjon for Psykisk Helsevern

Kvalifikasjoner

 • Lege med spesialisering i psykiatri.
 • Det er ønskelig med klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Det er en fordel å ha interesse for eksistensielle problemstillinger, samt sammenhengen mellom somatikk og psykiatri.

Personlige egenskaper

 • Må ha evne og interesse for tverrfaglig samarbeid, og gjennom dette bidra til et profesjonelt og utviklende fagmiljø i avdelingen.
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Alderspsykiatrisk avdeling er involvert i prosjekter som representerer forskningsfronten nasjonalt og internasjonalt når det gjelder tidlig diagnostikk av aldersrelaterte hjerneorganiske problemstillinger.
 • Faget alderspsykiatri er komplekst, utfordrende og spennende. Miljøet er preget av engasjerte medarbeidere som brenner for faget.
  Det er et uttalt mål å videreutvikle et levende forskningsmiljø i avdelingen.
 • Fleksitid
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kevin Ivanowitz
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95893910
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Alderspsykiatrisk avdeling
Brennaveien 18
1481 Hagan