Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvaret for det polikliniske tilbud, døgntilbud og ambulant enhet til barn og ungdom i aldersgruppen 0 - 18 år. Avdelingens hovedoppgave er å undersøke, diagnostisere, gi råd/veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. Avdelingen skal betjene en barne- og ungdomsbefolkning på 80000 i Sør Rogaland, og består blant annet av 9 poliklinikker (inkludert akuttambulant ungdomsteam) og 3 sengeposter. Vi har 238 stillingshjemler. For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no.

BUP Sentrum er en av 9 poliklinikker ved Stavanger Universitessjukehus. Poliklinikken betjener fire bydeler i Stavanger kommune. Poliklinikken har 24 dyktige og engasjerte kollegar, 21 kliniske stillinger og 3 merkantile stillinger. Vi jobber for å skape et godt samarbeid med pasienter, pårørende og samarbeidsinstanser.

Vi har ledig fast stilling som Overlege i 100%. Det er 4 legestillinger ved poliklinikken, to overlegestillinger og 2 LIS-stillinger. Som overlege vil en ha ansvar for medisinering ved poliklinikken samt egne pasienter. 

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Legen jobber i tverrfaglig team med psykologer, pedagoger og sosionomer.
 • Arbeidet består i hovedsak av utredning og behandling.
 • Gode relasjoner med barn og deres familie er viktig, samt at vi har et utstrakt samarbeid med instanser i 1. linje som fastleger, helsestasjon, skoler, barnehager, PPT og barnevern. Dette gjør at gode samarbeidsegenskaper er påkrevd.
 • Overlegen vil være med å styre det medisinskfaglige tilbudet poliklinikken gir.
 • Veiledning av LIS-lege ved poliklinikken.
 • Deltakelse i bakvaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter lege som har erfaring fra det å arbeide med barn / ungdommer og deres familier.
 • Spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri.
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Opptatt av å danne gode relasjoner med pasient og foresatte.
 • Tilpasningsdyktig og samarbeidsorientert
 • Selvstendig
 • Evne til å sluttføre oppgaver
 • Ønske om å utvikle poliklinikken faglig over tid.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et spennende fagmiljø innenfor de fleste terapiretninger og de fleste av våre medarbeidere har årelang erfaring med utredning og behandling.
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet.
 • Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Veiledning i henhold til videre spesialisering vil bli imøtekommet og det foregår en oppegående og relevant internundervisning i avdelingen.
 • Det er også egne faggruppemøter for leger i avdelingen.
 • Avlønning i .h.t overenskomst
 • Medlemsskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkeforsikring.
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Skretting
Tittel: Rådgiver
Telefon: +4795219359
Navn: Kjersti Hamre Lotsberg
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 51515576
E-post: lokh@sus.no
Arbeidssted
BUP Sentrum
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 25
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image