Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. 

Avtalehjemmelen er ledig fra 1. august 2023.
 
Om praksisen: 
Praksisen (Vision Porsgrunn) er p.t. lokalisert som solopraksis i Kirkebakken 13, 3921 Porsgrunn, men lokalene skal selges og den som tildeles hjemmelen må derfor flytte og etablere praksisen i nye lokaler ved overtakelse. Praksisen benytter i dag Apertura journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett, og tilknytning til Norsk Helsenett forutsettes ved flytting av praksisen til nye lokaler. Det er et mål at nyetablering av avtalepraksis skjer i gruppepraksis sammen med andre avtalespesialister eller eventuelt annet helsepersonell, der dette er mulig og hensiktsmessig. Øvrige betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen.  Det opereres ikke katarakter i praksisen.

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha 
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten øyesykdommer 
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig 
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn
Søkeren bør ha 
 • Bred poliklinisk erfaring  
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen 

Personlig egnethet
Søkeren må ha  
 • God motivasjon for avtalepraksis 
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis 
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.  
 • Gode samarbeidsevner 
Søkeren bør ha 
 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten 
 • Erfaring fra avtalepraksis  
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar  
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig 
 • Evne til å rette seg etter veiledning 
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og vertikalt  

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner. 
 
Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 100% hjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis skal drives fra lokaler med universell utforming, og det forutsettes elektronisk pasientadministrativt system og tilknytning til Norsk Helsenett. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR). 
 
Søkere vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Tildelingen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at andre kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter. HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR». Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Kirsti Grødum
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 930 93 320
E-post: kgrodum@gmail.com
Navn: Anita Jensen
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 62585500
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Karina Kaspersen
Tittel: Rådgiver - HR
Telefon: 62585500
E-post: karina.kaspersen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Kirkebakken 13
3921 PORSGRUNN