Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Ved Det helsevitenskapelige fakultetInstitutt for samfunnsmedisin (ISM) er det ledig stilling som stipendiat innen helsetjenesteforskning fra 01.10.2023. Stillingen er tilknyttet allmennmedisinsk forskningsgruppe. Formålet med allmennmedisinsk forskningsgruppe er å være et nyskapende miljø som fremmer allmennmedisinsk utdanning, forskning og formidling med et særlig ansvar for befolkningen i NordNorge. 

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde
Stipendiatstillingen er knyttet til helsetjenesteforskning om bruk av vikarleger. Stipendiaten forventes å delta i etablering, gjennomføring og formidling av forskningsprosjektet på vegne av allmennmedisinsk forskningsgruppe. Stipendiaten vil også samarbeide med Nasjonalt senter for distriktsmedisin og forskningsgruppen Helsetjenesteforskning ved ISM.

Aktuelle problemstillinger:
 • Hva er bruken, utbredelsen og årsaken til vikarlegebruk i distriktskommuner og små lokalsykehus?
 • Hvilke vikarordninger etableres og hvilke erfaringer har kommuner, helseforetak, faste leger og vikarlegene selv med rekruttering, klinisk arbeid, oppfølging og supervisjon?
 • I hvilken grad oppstår uønsket variasjon i kliniske beslutninger blant faste leger og vikarleger i distrikt?
Mange distriktskommuner og små lokalsykehus er preget av høy utskifting av personell og mye vikarbruk, som kan slå uheldig ut på flere områder, blant annet på pasientsikkerhet. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen knyttet til vikarlegebruk i helsetjenesten i distrikt. Vi ønsker å undersøke og beskrive utbredelse og årsaker til, ordninger for og konsekvenser av vikarlegebruk. Det innebærer både kvantitative og kvalitative undersøkelsesmetoder. Kunnskapen om dette feltet kan tenkes å bli brukt til å etablere strukturerte råd for ansettelse og bruk av vikarleger. Vi ser det også som en mulighet for samarbeid med utvikler av digitale helsetjeneste-verktøy til kommuner og helseforetak som bruker vikarleger.

Insitutt for samfunnsmedisin 
Instituttet ble opprettet i 1973, og Instituttets forskningsaktivitet har fra starten og fram til i dag hatt et tydelig fokus på risiko og årsaker til de store folkesykdommene og hvordan disse sykdommene er fordelt i befolkningen.

Ved Institutt for samfunnsmedisin er de vitenskapelige stillingene organisert i åtte forskningsgrupper: Allmennmedisin,Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, Arktisk helseforskning, Arbeidshelse i Nord og Arbeid og trygd. Nasjonalt forskningssenter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet. Ved instituttet arbeider ca. 200 personer.

Kontakt
Flere opplysninger om stillingen kan du få av førsteamanuensis Martin Bruusgaard Harbitz, e-post: martin.b.harbitz@uit.no

Kvalifikasjoner
For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i medisin, folkehelsevitenskap, helseøkonomi eller sosiologi. Kandidater i sluttfasen av sin mastergrad kan også søke, men må kunne dokumentere fullført grad før tiltredelse.  

For å lykkes i stillingen kreves også:  
 • Erfaring fra analyse av store, kvantitative datasett (survey- og/eller registerdata) eller kvalitative data.
 • Dokumentert gode kunnskaper i engelsk.
 • Dokumentert gode kunnskaper i norsk (eller annet skandinavisk språk).
I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Vi søker kandidater som blant annet har:
 • Utpregede analytiske evner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø.
Det anses som en fordel med: 
 • Erfaring med forskning på vikarleger eller annen helsetjenesteforskning.
 • God kjennskap til organiseringen av norsk helsevesen og helsefaglig utdanning.
 • Tilhørende vitenskapelig publisering og formidling.
Det er ønskelig at den som ansettes, har visjoner og ambisjoner knyttet til forskning på helsetjenester i distrikt.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program
For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:
 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  
UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi tilbyr
 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 501 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.
Søknaden
Søknaden din må inneholde:  
 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen. 
 • CV. 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad. 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad. 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig). 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper (Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra vgs).
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk (Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra vgs).
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon,
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 
Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
UiT - Norges arktiske universitet
Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin (ISM)
Kontaktperson
Navn: Martin Bruusgaard Harbitz
Tittel: Førsteamanuensis
E-post: martin.b.harbitz@uit.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Tromsø
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ