Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister 
og  psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. 

Avtalehjemmelen er ledig i 40 % fra 1. januar 2024. Ny hjemmelshaver er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer, og senest innen 5 år.  
  
Om praksisen: 
Praksisen er lokalisert som solopraksis i Tønsberg Øyelegesenter, Øvre Langgate 50, 3110 Tønsberg. Praksisen benytter Infodoc Plenario journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med nåværende hjemmelshaver. Det skal opereres katarakter i praksisen. 

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha 
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i øyesykdommer på søknadstidspunkt
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig 
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten 
 • Erfaring med kataraktkirurgi 
Søkeren bør ha 
 • Bred poliklinisk erfaring  
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen 

Personlig egnethet
Søkeren må ha  
 • God motivasjon for avtalepraksis 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis 
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet
Søkeren bør ha 
 • God rolleforståelse 
 • Erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten 
 • Erfaring fra avtalepraksis  
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar  
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig 
 • Evne til å rette seg etter veiledning 

Søkere vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.
   
Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. Praksis skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR). Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd jf. rammeavtalens § 9. 
 
Tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at andre kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.
  
HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR». Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Hjalmar Broch
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 99150925
Navn: Anita Jensen
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 62585500
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Karina Kaspersen
Tittel: Rådgiver - HR
Telefon: 62585500
E-post: karina.kaspersen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Øvre Langgate 50
3110 TØNSBERG
Søk på stillingen