Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Unicare Jeløy leverer spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. Vi er godkjent utdanningsinstitusjon for lege i spesialisering. Våre pasienter skal få et best mulig og tilpasset rehabiliteringstilbud. Et av våre viktigste kvalitetsmål er å kunne vise til målbare og faglig gode resultater, og vi bidrar kontinuerlig i forskning og utviklingsarbeid.

Unicare har gjennom flere år hatt en stor satsning på utvikling av kunnskapsbaserte tjenester, hvor pasient/bruker settes i fokus. Unicare er godkjent som forskningsinstitusjon og satser stort på faglig utvikling lokalt på enhetene gjennom et eget FoU-nettverk. Via profesjonsbaserte fagnettverk deles erfaring og kunnskap på tvers av enheter og tilbud. Medisinsk ansvarlig overlege vil bidra aktivt i arbeidet med forskning og utvikling. 

Via Unicare Norge er vi del av et godt etablert legenettverk med legespesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi, onkologi/kreft, arbeidsmedisin og indremedisin. Legespesialistene leder tverrfaglige rehabiliteringsteam, som har som mål om å gjenvinne eller opprettholde funksjons- og mestringsevnen til pasienten.

I Unicare Jeløy har vi fokus på å se hele pasienten og jobbe for størst mulig grad av selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Et tverrfaglig team kan eksempelvis bestå av legespesialist, psykologspesialist, fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut, logoped og klinisk ernæringsfysiolog og/eller idrettspedagog.

Som medisinsk ansvarlig overlege inngår du i ledergruppen, og du innehar det overordnede medisinskfaglige ansvaret ved enheten. P.t består legeteamet av 4 100 % stillinger, hvorav en stilling som LIS 3 innen fysikalsk medisin.

Les mer om oss på www.unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-enheter/unicare-jeloy 


Arbeidsoppgaver
- Medisinsk veilednings- og opplæringsansvar ved enheten (medisinsk ansvarlig overlege)
- Yte rehabiliterende, helsefremmende og behandlende legespesialisttjenester til pasienter i overensstemmelse med vedtatte planer og prioriteringer, gjeldende lover og forskrifter, samt yrkesetiske retningslinjer
- Bidra til å skape målbare resultater og utvikling ved enheten, innenfor Unicare Rehabilitering sine konsepter
- Ansvarlig for å holde deg faglig oppdatert og oppdatere seg om rehabiliteringsprosedyrene som praktiseres
- Aktivt delta i tverrfaglig team i vurdering og oppfølging av enhetens pasienter og bidra til mest mulig effektiv ressursbruk i behandlingsforløpene
- Gjennomføre undersøkelser som del av Unicare sitt tverrfaglige utredning- og kartleggingskonsept ved hjelp av digitale verktøy
- Ha arbeid som fokus under pasientens rehabiliteringsprosess
- Holde kurs, undervisning eller forelesninger for pasienter, pårørende, kolleger og/eller inviterte kursdeltakere
- Ansvarlig for å avdekke, undersøke, iverksette tiltak hvis pasienter trenger medisinsk tilsyn eller oppfølging av andre faggruppe
- Delta i HMS- og kvalitetsarbeid, herunder etablering og revidering av medisinskfaglige prosedyrer i hht interne rutiner - Belyse behovet og være pådriver for pasienter med behov for Individuell plan
- Ivareta godt samarbeid med henvisende instanser som sykehusavdelinger, primærhelsetjeneste, arbeidsgiver, NAV og aktuelle rehabiliteringsnettverk
- Ansvarlig for den akuttmedisinske beredskapen ved enheten
- Bidra til ivaretagelse av hygieneforhold og oppfølging av smittevernplaner, i samarbeid med kvalitetsleder

Stillingen innehar det faglige lederansvaret for øvrige leger tilknyttet legeavdelingen. Det administrative ansvaret, særlig knyttet til fravær og lønn, ligger p.t. til samarbeidende avdeling. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon som legespesialist, enten fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi, arbeidsmedisin eller indremedisin 
- Relevant erfaring og interesse for tverrfaglig rehabilitering og fysikalsk medisin
- God generell IKT-kompetanse
- Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper
- God beslutningsevne og evne til å drive prosesser og team
- Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid
- Blikk for tverrfaglige funksjonsvurderinger
- Interesse for forskning og fagutvikling
Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
- Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø med mulighet for faglig utvikling
- Et svært solid faglig fellesskap med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
- Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere i egen avdeling og i kollegiet som helhet
- Mye ansvar og mulighet for å påvirke drift og utvikling
- Flotte omgivelser og sentral plassering i Søndre Viken
- Konkurransedyktige betingelser, herunder svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
- Planmessig og grundig onboarding og løpende lederstøtte, og mulighet for videreutvikling
- Gratis treningstilbud via Unicare Aktiv Online
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare Jeløy AS
Kontaktperson
Navn: Susanne Wilkens
Tittel: Daglig leder
Telefon: 97162617
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bråtengata 94
1517 MOSS
Søk på stillingen