Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Sjukehusa i Nordmøre og Romsdal ligg i vakre omgivelser med nærleik til fjord og fjell. Radiologisk avdeling Molde og Kristiansund er sentrale i diagnostikk og oppfølging av mange tilstander og er viktige i drifta av sjukehusa.
Radiologisk avdeling har eit utstrekt samarbeid med kliniske avdelingar. Til saman utfører avdelinga rundt 100 000 undersøkingar kvart år, fordelt på alle modalitetar.
Molde sjukehus har eit inkluderande og aktivt LiS-miljø, både i avdelinga og elles i sjukehuset. Avdelinga har samarbeid med St. Olavs hospital om gjennomføring av deler av spesialistutdanninga. 
I 2025 står det nye sjukehuset (SNR) klart og skal takast i bruk i løpet av første halvår. Der vil vi mellom anna få fylkets første 3 Tesla MR

Vi har no ledig:

 • Fast stilling for lege i spesialisering  frå 1. mai, evt. oppstart etter nærare avtale (ved evt. intern tilsetting vil det bli ledig vikariat ved avdelinga)
 • Vikariat for lege i spesialisering  i perioden 1. mai 2023 til 1. februar 2024.

Attestar/tenestebevis frå evt tidlegare arbeidsforhold må lastast opp som vedlegg til CV/søknad

Arbeidsoppgåver

 • Radiologisk avdeling har eit breitt tilbod innan vanleg radiologi, med røntgen, ultralyd, CT, mammografi og MR. Vi har i tillegg eit nokså stort og aukande antal intervensjonar som blir tilbydd frå avdelinga.
 • Vi deltek på multidisiplinære team og har daglege demonstrasjonar for fleire avdelingar. Som LIS byrjar ein med beskriving av røntgen, CT og ultralyd under god supervisjon av overlegar.
 • Etter kvart vil ein få jobbe med eit breitt utvalg av undersøkingar. Etter opplæring starter ein i vakt. Vakta er tilstades ved sjukehuset i Molde, men dekkjer sjukehusa både i Molde og Kristiansund. 

Kvalifikasjonar

 • For å bli spesialist er det etter nye reglar nødvendig med gjennomført  og godkjent LIS1-tjeneste. Om du blir ferdig med LIS1-teneste i løpet av året, kan vi diskutere tilsetting fram i tid. 
 • Må kunne mestre norsk språk (ev. svensk/dansk), og ha god muntleg og skriftleg framstillingsevne.

Personlege eigenskapar

 • Som LIS i radiologi bør du ha god klinisk forståing
 • Gode evner til samarbeid. Vi har stor grad av samarbeid med legar i andre avdelingar, med radiografar og med andre faggrupper
 • Ein bør vere lærevilleg og fagleg interessert

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Martin Grotnes
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 71122395
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologi Molde og Kristiansund-legar, Helse Møre og Romsdal HF
Bjørnstjerne Bjørnsons veg
6412 Molde
Søk på stillingen