Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Fra 01.09.2023 er det ledig 100 % utdanningsstilling for legespesialist som ønsker å kvalifisere seg for kompetanseområdet palliativ medisin (lindrende behandling). Stillingen er ved Palliativt senter som er organisert under Avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK). Varighet er minst 1 år; maks inntil 2 år. 

Palliativt senter består av Palliativt team (MPT) og Palliativ sengepost med 4 senger, og dekker hele Helse Stavanger sitt foretaksområde. Vårt arbeid er i størst mulig grad basert på dokumenterte og vitenskapelig underbygde prinsipper og på avdelingens verdigrunnlag: Respekt. Dette gjelder i møte med pasient og pårørende, i forholdet mellom ansatte og til våre omgivelser og eiere. Arbeidet består i klinisk pasientrettede tiltak, konsultativ tjeneste med rådgivning til spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt undervisning i faget palliativ medisin. Virksomheten er basert på samarbeid og tverrfaglig tilnærming.

Den som blir ansatt i stillingen vil delta i arbeid ved Palliativ sengepost og MPT. Deltagelse i vaktordning kan vurderes etter nærmere avtale.

Veiledning og undervisning vil bli gitt i samsvar med gjeldende krav til kompetanseområdet palliativ medisin fra Helsedirektoratet. 2 års tjeneste vil dekke den kliniske tjenesten i hht til disse kravene. For godkjennelse innen kompetanseområdet må utdanningskandidaten i tillegg gjennomføre teoretisk utdanning; Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin (NSCPM) eller tilsvarende. Videreutdanningen i palliativ medisin bygger på spesialistgodkjenning i klinisk spesialitet og er egnet for spesialister i anestesi, onkologi, almenmedisin, indremedisin eller andre relevante kliniske spesialiteter som kirurgi, ØNH og pediatri. Dersom det ikke er søkere som ønsker et utdanningsløp med sikte på godkjenning innen kompetanseområdet palliativ medisin, kan andre søkere bli vurdert.

Stillingen lyses ut på legejobber.no 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med pasienter med palliative behov, i samarbeid med behandlingsansvarlige kolleger i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og i samarbeid med øvrige medarbeidere ved Palliativt senter.
 • Oppfølgning av pasientene i form av tilsyn på forskjellige avdelinger på SUS, poliklinisk vurdering, telefonoppfølgning eller ambulant tilsyn til hjemmet eller  sykehjem/institusjoner i kommunene i foretaket. 
 • Rådgivning og konsulenttjeneste til helsepersonell i forbindelse med pasienttilsyn og samarbeidsmøter.
 • Tverrfaglig vurdering og tilnærming.
 • Videreutvikling av samhandling mellom spesialist - og kommunehelsetjenesten.
 • Bidra med å utvikle faglig kompetanse og kunnskap innen lindrende behandling på sykehus og i kommunehelsetjenesten gjennom undervisning, rådgivning, fagdager o.l.

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon og fortrinnsvis spesialistgodkjenning i relevant medisinsk fagområde
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Relevant yrkeserfaring vektlegges

Personlige egenskaper

 • Interesse og motivasjon for fagfeltet og for tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner og tydelig kommunikasjon overfor pasienter/pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Evne til fleksibilitet, oversikt og struktur

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Birthe Lie Hauge
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 51518901
Navn: Bjørnar Gilje
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51518106
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK/Palliativt senter
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 STAVANGER
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image