Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter ein overlege som har lyst å bli del av eit engasjert og fagleg sterkt team, og bidrar i nybrotsarbeidet på eit spesialisert behandlingstilbod til pasientar med alvorlege rus- og psykiske lidingar med hovudmål om integrert behandling.  

ROP-sengeposten starta opp i januar 2023 som ein del av Helse Bergens satsing på Fagleg integrasjon psykisk helsevern og rusmedisin. Vi ønsker å kunna helsa pasientane våre velkommen med å seia: “Her er du på rett plass for å få behandling for begge delar – rus og psykisk liding, velkommen skal du vera!” 
 
ROP-sengeposten gir tilbod som inkluderer avrusing, stabilisering, utgreiing og behandling til pasientar med  alvorlege rus- og psykiske lidingar. ROP-pasientane sin tilstand kan ofte karakteriserast som kronisk med svingande forløp, samstundes som stabile behandlingsrelasjonar er viktig. Dei fleste vil også ha behov for kommunale tenester, og god samhandling med kommunane blir derfor ei sentral oppgåve. Å utvikle gode overgangar mellom ulike fasar i behandlingsforløpa er vesentleg, mellom anna kontakt med pasientar og samarbeidspartnarar både før og etter innlegging i døgnposten. Teamet rundt pasienten arbeider recovery-orientert med ein heilskapleg tilnærming til pasientens kvardag der man er opptatt av bustad, arbeid og ei meiningsfull fritid. Rettleiing og kompetansebygging overfor andre blir også ein vesentleg del av oppgåvene, både i høve til andre einingar i spesialisthelsetenesta, og overfor kommunane. Den faglege profilen til sengeposten har fokus på integrert behandling der pasienten får oppfølging for både sin rusavhengigheit og psykiske liding av same team. Fokus på somatisk helse og levevanar er også ein svært viktig del av behandlinga.  
 
Sengeposten er lokalisert i Dr. Martens bygget på Sandviken-området og er ein del av Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen. Psykiatrisk klinikk er ein arbeidsplass med vel 750 tilsette som tilbyr spesialisert vurdering, diagnostisering, behandling og rehabilitering for vaksne over 18 år. Psykiatrisk klinikk har som ambisjon å vere eit fyrtårn i psykisk helsevern. Kvalitet i behandling og pasienttryggleik, og eit fagleg sterkt og godt arbeidsmiljø er sentralt i arbeidet vårt.   
 
ROP-sengepost har starta drifta i januar 2023. Vi har ein veldig dyktig overlege som er spesialist i både psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Dessutan får vi ein LIS3 frå april 2023 og ein LIS1 frå mai 2023. I tillegg har vi tilsett ein psykologspesialist i 100% stilling og ein psykologspesialist i 50% stilling. Seksjonleiar for sengeposten er også psykologspesialist. 

No søker vi etter ein til dyktig psykiater og/eller spesialist i rus- og avhengigheitsmedisin i fast stilling med oppstart så snart som mogleg. Som overlege ved ROP-eininga vil du få sjanse til å gi pasientgruppa eit mer heilskapleg tilbod. Vi inviterer deg som er den engasjerte overlegen til å ta samarbeidet mellom psykisk helsevern, avdeling for rusmedisin, DPS-a og dei kommunale tenestene eit viktig steg vidare. Du ønsker å ta aktiv del i oppbygginga av dette nye tilbodet i lag med andre gode kollegaer og vil bidra med eit engasjert blikk og konstruktive innspel. Saman med behandlar- og leiargruppen av ROP-eininga vil du utgjere kjerneteamet i arbeidet. Her får du sjansen til å arbeide både direkte med pasientane i heilskaplege pasientforløp, samt å arbeide meir utoverretta med rettleiing og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnarar. 

Arbeidsoppgåver

 • Behandlaransvar i heilskaplege pasientforløp  
 • Utreiing av rus- og psykiske lidingar  
 • Rettleiing med interne og eksterne samarbeidspartnarar 
 • Samarbeide med ansvarsgruppene rundt pasienten 
 • Handtere tvang i samsvar med lovverket 
 • Medverke til å utvikle eit trygt og godt fagleg felleskap 
 • Utreiing av somatisk helse, kartlegging av levevanar og motivere pasienten for livsstilsendring  
 • Medisinsk behandling av pasientenes rus- og psykiske lidingar, og somatiske tilstandar i samråd med pasientens fastlege og spesialisthelsetjenesten for øvrig 

Kvalifikasjonar

 • Spesialist i psykiatri og/eller spesialist i rus- og avhengighetsmedisin 
 • Erfaring frå spesialisthelsetenesta 
 • Erfaring frå klinisk arbeid med ROP-pasientar 
 • Erfaring frå tverrfagleg  samarbeid internt og eksternt 
 • Erfaring med døgnbehandling 
 • Erfaring med forbetringsarbeid
 • Norsk autorisasjon 

Personlege eigenskapar

 • Du er prosess- og løysingsorientert 
 • Du skapar gode relasjonar og samhald 
 • Du er  inkluderande og involverande 
 • Du tåler å stå i krevande situasjonar 
 • Du arbeider planmessig og strukturert 
 • Du kan ta avgjerder som er til det beste for pasienten og det samla tenestetilbodet

Vi tilbyr

 • Bidra til å utvikle ei ny retning og gi eit nytt tilbod til ROP-pasientar i eit tett samarbeid mellom psykisk helsevern, Avdeling for rusmedisin, kommunane og dei lokale DPS-a 
 • Kompetanseplan med vekt på valdsrisiko, traumeforståing, kognitiv miljøterapi, motiverande intervju og kunnskap om rus- og psykiske lidingar 
 • Fagleg og personleg utvikling i eit arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente medarbeidarar
 • Krevande og spennande arbeidsoppgåver 
 • Moglegheit for å inngå i 21-delt bakvaktsordning ved Psykiatrisk klinikk  
 • Lønn etter avtale 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Maria Hauser
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 98492175
Navn: Kristian Toppe Aarlie
Tittel: Assisterande seksjonsleiar
Telefon: 97617475
E-post: kristian.toppe.aarlie@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Psykiatrisk klinikk/ ROP - Eining for rus- og psykiske lidingar, Helse Bergen
Hatleveien 7D
5038 Bergen
Søk på stillingen