Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig stilling for spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, eller allmennmedisin 

Har du lyst til å bli vår nye kollega? Vi har ledig fast overlegestilling, oppstart etter avtale. 

Vi søker etter lege med spesialitet innan fysikalsk medisin og rehabilitering eller allmennmedisin. Spesialist innan andre relevante fagområde kan og vere av interesse. Er du opptatt av aktivitet og deltaking, har eit ressursfokus i di tilnærming og ønsker å bidra med fagutvikling i eit stort tverrfagleg miljø, kan du vere rett person for oss.  

Senteret er ein privat, ideell organisasjon som gjer tilbod om intensiv, tverrfagleg rehabilitering i spesialisthelsetenesta med tilbod både til barn og vaksne.  

Vi arbeidar i team og faggruppene består av legespesialistar, lege, fysioterapeutar, ergoterapeutar, arbeidskonsulent, sosionom,  idrettspedagogar, klinisk ernæringsfysiolog, logoped og miljøterapeutar. Som lege bidreg du med din spisskompetanse gjennom klinisk praksis og i tverrfaglege vurderingar saman med dei andre profesjonane. Du vil også delta i systematisk fagutvikling. 

Det er gode moglegheiter for deltaking på kurs og vidareutdanningar i tillegg til strukturert opplegg med  internundervisning og kvalitetsutvikling på senteret. Vi har eit fagleg samarbeid med fysikalsk medisinsk avdeling ved Nordås/i Helse Bergen og legane deltek fast i internundervisning saman med leger der.  Det vert lagt til rette for at ein kan hospitere ved andre institusjonar. 
 
Arbeidsoppgåver  
• Klinisk arbeid og samarbeid i våre tverrfaglege rehabiliteringsteam 
• Bidra til å styrke ressursar og moglegheiter for pasientar med samansette helseutfordringar 
• Medisinske vurderingar 
• Journal- og epikrise arbeid 
• Samarbeid med anna spesialisthelseteneste og det kommunale hjelpeapparatet 
• Undervisning, opplæring og rettleiing 
• Delta i systematisk fagutvikling generelt ved institusjonen 
• Moglegheit til å observere pasientar i ulike aktivitetar både innandørs og utandørs.  
 
Faglege kvalifikasjonar 
• Norsk autorisasjon som lege. Spesialistkompetanse innan fysikalsk medisin og rehabilitering eller allmennmedisin er særleg relevant.  
• Relevant erfaring og interesse for rehabilitering 
• Norsk autorisasjon som lege. Spesialistkompetanse innan fysikalsk medisin og rehabilitering eller allmennmedisin er særleg relevant. 
• Generell IKT-kompetanse 
• Gode munnleg og skriftleg norsk  
  
Personlege eigenskapar 
• Vere sjølvstendig og ha god vurderingsevne 
• Like å arbeide i tverrfagleg miljø 
• Interesse for forsking og fagutvikling 
• God kommunikasjons- og samarbeidsevne  
• Innstilt på å halde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling 
• Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid 
 
Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt. Politiattest må leverast ved tilsetting. 
  
Vi tilbyr 
• Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegar 
• Familievennleg jobb utan vakter. 
• Fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom  09.00 - 15.00. Senteret er julestengt 
• Internundervisning for legar i samarbeid med Helse Bergen 
• Gode moglegheiter for å delta på relevante kurs og utvikling av fagkompetanse. 
• Moglegheit for å legge til rette for hospitering ved andre institusjonar 
• Gode lønns- og arbeidsvilkår 
• Gode pensjonsordningar 
• Gode velferdstilbod 
• Personalbustad / hjelp til å skaffe bustad  
• Fantastisk beliggenheit og nærheit til sjø og fjell 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Kontaktperson
Navn: Inger Johanne Osland
Tittel: Adm.dir
Telefon: 57737103
E-post: inger.osland@rkhr.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Overlege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Hauglandsvegen 308
6968 FLEKKE
Søk på stillingen