Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kan du tenke deg å jobbe som rettsmedisiner?

Vil DU bli vår nye kollega i landets største fagmiljø innen rettspatologi og klinisk rettsmedisin?

Ved seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, ved Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus, utføres årlig ca. 1400 rettsmedisinske obduksjoner, noe som gir seksjonens leger bred og variert erfaring med undersøkelse av plutselige, uventede dødsfall, drap, selvmord og dødsfall etter ulykker. På oppdrag fra politiet eller rettsvesenet gjøres også vurderinger av skader hos levende som har status som fornærmet eller siktet i straffesaker, enten ved å gjøre en rettsmedisinsk klinisk undersøkelse eller ved å utarbeide en sakkyndig uttalelse basert på journalopplysninger og politietterforskning.
Legene deltar for øvrig ved politiets åstedsundersøkelser og rekonstruksjoner etter straffbare handlinger, ved rettsforhandlinger i straffesaker, er involvert i forskning og undervisning og utfører dødsstedsundersøkelser, et frivillig helsetilbud til foresatte ved plutselig og uventede dødsfall hos barn under fire år.
Seksjonen har rundt 40 ansatte; herunder leger, obduksjonsteknikere, laboratorieingeniører, administrativt personell, forskere, forskningsstipendiater og dødsstedsutredere.

Seksjonen har for tiden kun beredskapsordning relatert til dødsstedsundersøkelser. Det arbeides med generell beredskapsordning for legene og deltagelse i fremtidig beredskap og vaktordning må påregnes. Ved innføring av en myndighetsgodkjent kompetanse/spesialitet i rettspatologi og/eller klinisk rettsmedisin vil det bli tilrettelagt for slik formell utdanning dersom legen ikke allerede har en tilsvarende godkjenning. 

Vi rekrutterer nå til 2 faste stillinger som Lege i opplæring (siden vårt fagfelt ennå ikke har en spesialitet bruker vi benevnelsen Lege i opplæring i stedet for Lege i spesialisering). Tiltredelse ca 1.5.23 og 1.10.23 eller etter nærmere avtale.

Synes du dette virker spennende? Da kan denne stillingen være noe for deg!

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid som sakkyndig innen rettspatologi og klinisk rettsmedisin, herunder rettslige obduksjoner, rettsmedisinske kliniske undersøkelser, sakkyndig uttalelser, åstedsundersøkelser og annet rettsmedisinsk legearbeid som tilligger seksjonen.
 • Undervisning internt i fagmiljøet og eksternt hos politiet og andre interessenter.
 • Mulighet for å delta i forskning.
 • Eventuell deltakelse i beredskapsordninger.
 • Sakkyndigoppdragene medfører rettsoppmøter i varierende omfang og type. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege er et krav.
 • Fullført turnus/læringsmål LIS 1 er et krav.
 • Erfaring fra øvrige relevante fagområder som f.eks. patologi, radiologi og andre laboratoriefag eller klinisk arbeid i for eksempel pediatri, gynekologi, kirurgi og allmennmedisin vektes positivt. 
 • Tidligere deltagelse i forskning vektes positivt.
 • Svært gode språkferdigheter, både muntlig og skriftlig, i norsk og engelsk er et krav, og du må kunne strukturere og presentere informasjon tilpasset behovet og forståelsesnivået til våre oppdragsgivere.
 • I disse stillingene får man tilgang til taushetsbelagt informasjon fra politiet. De som får tilbud om ansettelse må derfor fremvise uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. politiregisterloven § 18. Innholdet i politiattesten må være forenlig med tilbudet som fremmes.

Personlige egenskaper

 • Du er en typisk lagspiller, som er tilpasningsdyktig og med svært god evne til å skape gode relasjoner rundt deg.
 • Arbeidet krever høy integritet og evne til å arbeide metodisk og effektivt i tverrfaglig miljø og krever svært gode evner til planlegging og styring av oppdrag og forskning.
 • Du må kunne håndtere tidvis høyt arbeidspress og mange sterke inntrykk.
 • Oppgaver i sakkyndigvirksomheten er delvis hendelsesstyrt og krever stor grad av fleksibilitet og svært god evne til samarbeid.
 • Du må kunne arbeide med mange og ulike saker og arbeidsoppgaver parallelt.
 • Vårt fagområde, rettspatologi og klinisk rettsmedisin, er meget omfattende, og det forventes at du lærer nye oppgaver og tilegner deg ny informasjon på en effektiv måte.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt 

Vi tilbyr

 • Fast stilling som lege
 • Spennende og givende oppdrag for politiet, påtalemyndigheten og domstolene
 • Fagutvikling
 • Mulighet for å delta i forskning etter avtale med leder
 • Ikke minst så blir du en del av et team som er gitt viktige samfunnsoppdrag
 • Lønn og andre betingelser etter avtale innenfor Oslo Universitetssykehus HF sine overenskomster.
 • En arbeidsplass sentralt i Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomst-program
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Andre legestillinger
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Gerd Jorunn Møller Delaveris
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 90730582
  Navn: Marianne Arnestad
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: 23013011
  Arbeidssted
  Klinikk for laboratoriemedisin, Rettspatologi - Sakkyndighet og forskning 
  Gaustadalléen 30
  0373 Oslo