Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker deg som er fleksibel og engasjert. Som vår marinelege skal du inngå i Sjøforsvarets sanitets operative personellstruktur, og være medisinskfaglig ansvarlig for sanitetstjenesten ved SSKVN- Ramsund Orlogstasjon. Dette innebærer blant annet ansvaret for levering av sanitetstjenester til alle Sjøforsvarets avdelinger i regionen (Ramsund Orlogsstasjon, og til tider ved Trondenes leir og Kystvakten/Sortland).

ARBEIDSOPPGAVER
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement samt klinisk virksomhet.
 • Klinisk virksomhet og ha ansvar for legebehandlig i regionen Ramsund Orlogsstasjon, Trondenes leir og på Sortland ved Kystvaktstasjonen.
 • Sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Forebyggende og helsefremmende virksomhet, med ansvar for smittevern, undervisning i helsefagsemner/sanitetsfaget
 • Medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved regionen 
 • Inngå i Sjøforsvarets Sanitets operative personellstruktur og således kunne disponeres ved andre avdelinger/fartøy ved behov
 • Den som ansettes vil styrkedisponeres i Sjøforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig.
KVALIFIKASJONER
 • Inneha offentlig godkjent autorisasjon som lege i Norge, samt ha gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO Secret før tiltredelse, bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs for akademisk befal (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting.
 • Den som ansettes må videre være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test, karakter 3. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne å gjennomføre fysisk test og medisinsk utsjekk på intervjudagen.
 • Ønskelige med godkjent spesialitet, gjerne fra allmennmedisin.
 • Ønskelig med erfaring fra Forsvaret.
Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Det gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Når du laster opp vedlegg av vitnemål, attester og sertifikater, merk dem godt med en forståelig tekst. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.

PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Du er en løsningsorentert lege som er initiativrik, omgjengelig og fleksibel.
 • Du evner å arbeide godt med andre, og på tvers av faget ditt.
Personlig egnethet vil tillegges vekt ved ansettelse.


FORSVARET TILBYR
 • 100 % stilling med redusert bunden arbeidstid, 18 timers arbeidsuke. Se ”Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid”, for nærmere informasjon. Tilsetting forutsetter at Forsvaret er hovedarbeidsgiver.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et fagmiljø med høy kompetanse på militær sanitet.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, med muligheter for boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein.

For stillingskode 1519 er avlønning i lønnstrinn 61-65,
p.t. kr. 563 500 - 604 400,- brutto pr. år. 
For stillingskode 1520 er avlønning i lønnstrinn 63-71,
p.t. kr. 584 700 - 677 000;- brutto pr. år.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.03.2022 eller etter nærmere avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

OM FORSVARET

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.
Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Ramsund Orlogstasjon
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Gaustad Johansen
Tittel: Skvadronsjef
Telefon: 404 13 553
Hjemmeside
Arbeidssted
Ramsund Orlogstasjon
Ramsund
9442 RAMSUND