Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ørland legetjeneste har behov for flere allmennleger og fastlønnet leger ved Sykehjem og i Flyktningehelseteam

Ørland kommune har totalt 14 fastlegehjemler fordelt på to legekontor, ett i Bjugn og ett på Brekstad med hhv 6 og 7 leger. Legene er nokså jevnt fordelt mtp kjønn og alder. I tillegg har hvert kontor LIS1 og vi tar i mot legestudenter fra NTNU.

Det er ved begge legekontor flere leger i ALIS-forløp, og kommunen legger til rette både praktisk og økonomisk for deltagelse i nødvendige læringsaktiviteter. Det er felles internundervisning hver 14. dag. Begge legekontor har lab med bl.a. EKG, spirometri, 24-timers BT, ultralyd og mulighet for flere lokale prøver. Dette gjør at flere problemstillinger kan utredes og løses lokalt, hvilket er faglig meget tilfredsstillende og stimulerende. Sykehuspraksis kan tas lokalt ved Fosen DMS.

Det er ansatt erfarne sykepleiere og helsesekretærer ved legekontorene, som betjener både ekspedisjon og lab. De kjenner pasientene og lokalmiljøet godt, og avhjelper betydelig i arbeidet ved legekontorene. Bjugn legekontor holder til i relativt nye lokaler, i tilknytning til kommunens sykehjem. Ørland legesenter er samlokalisert med Fosen distriktsmedisinske senter (DMS) med bl.a. sengepost for medisinske og ortopediske pasienter, samt 4 KAD-senger, desentralisert spesialistpoliklinikk for St. Olavs hospital, DPS, røntgenavdeling og interkommunal legevakt. Det er ambulansestasjon i samme bygg som legevakten, og Forsvarets 330-skvadron (redningstjenesten) med vaktgående anestesilege holder til like i nærheten, på Ørland hovedflystasjon.

Legene er selvstendig næringsdrivende, med 8.2-avtale med kommunen. Det er med det kommunal drift av legekontorene, og legene har ikke administrative oppgaver eller arbeidsgiveransvar for hjelpepersonell. Det er nylig inngått ny arbeidsavtale mellom legene og kommunen, som sikrer gode vilkår med mulighet for god inntjening og faglig utvikling.

Hybridlønn kan diskuteres
Det er ikke krav om å kjøpe seg inn på senteret eller betale for hjemmel, og ingen utgifter til drift utover basistilskudd. Perfekt for å prøve ut det utfordrende, men svært givende faget allmennmedisin!

Legevakten betjenes av leger fra Ørland og Åfjord kommune, i 13-delt vaktturnus. Det er mulighet for både mer og mindre legevakt enn det som følger av turnusen.

Vi har nå følgende stillinger ledige:
 • Fastlegestilling med listestørrelse 800  (Vikariat 1. mars 23 – 31. august 24) med mulighet for forlengelse.
 • Fastlegestilling (ny)- listestørrelse inntil 800  Med muligheter for å starte alisløp og å få veiledning. (da kan listestørrelse reduseres noe)
 •  20% Fastlønnet lege i flyktninghelseteam
 • 30 % Fastlønnet ved Sykehjem og heldøgns omsorg

Kommunen er et senter for en rekke helsetjenester. Ørland medisinske senter, Fosen helse IKS og Fosen DMS kan tilby et av landets største desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud - dette betyr mye kompetanse lokalt tilgjengelig. Det er et stort faglig miljø, og det legges vekt på stadig faglig utvikling.

Kommunens plikter og rettigheter følges av: Helse- og omsorgstjenesteloven, Forskrift om fastlegeordning, avtale mellom staten/KS og Den norske legeforening om basistilskudd og takster, ASA 4310 rammeavtale mellom KS og Den Norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen 

Arbeidsoppgaver
Fastlege/ fastlegevikariat:
Åpen, uselektert allmennmedisin med oppfølging av listepasienter, samt Ø-hjelpspasienter etter egen dagturnus. Deltagelse i interkommunal legevaktssamarbeid,               i 13-delt turnus. Ny legevakts avtale fra november 21 som gir god inntjening på vakt.

20% Fastlønnet lege i flyktninghelseteam:
Ansvar for de nyankomne flyktninger inntil de får egen fastlege. Tett samhandling med flyktningehelseteam.

30 % Fastlønnet ved Sykehjem og heldøgns omsorg (Bjugn)Vikariat ( til mars 24) med mulig forlengelse Kan eventuelt kombineres med fastlegestilling.                        Lege ved Bjugn helsesenter, langtidsavdeling og dementsavdeling.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, med rett til Helfo-refusjoner Spesialist i allmennmedisin, lege i ALIS-forløp eller ønske om å starte i slikt.
 • Erfaring fra allmennmedisin og legevaktsarbeid vektlegges.
 • Gode muntlige og skriftlige norske språkferdigheter.
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Strukturert, selvgående og med god evne til å yte helhetlig pasientbehandling       
Personlig egenskaper vil bli vektlagt ved vurdering av søkere.

Vi tilbyr
 • Et faglig sterkt kollegium
 • Veiledning av leger i ALIS-forløp.
 • Gode inntjeningsmuligheter.
 • Fleksibilitet i planlegging av egen timeplan.
 • Internundervisning hver 14. dag.
 • Hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø.
 • Tett tverrfaglig samarbeid.
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene kan du ta kontakt med enhetsleder Familiehelse Karin Størseth på mobil 970 84 446.                  Eller medisinskfaglig ansvarlig lege Runar Øksenvåg mobil 971 22 033

Velkommen med din søknad - ta kontakt så finner vi den beste løsningen for deg.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ørland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karin Størseth
Tittel: Enhetsleder Helse og familie
Telefon: 970 84 446
Navn: Runar Øksenvåg
Tittel: Fastlege Ørland Legetjeneste
Telefon: 971 22 033
Hjemmeside
Arbeidssted
Skolegata 9
7130 BREKSTAD