Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) har ledig to faste 100% stillingar som overlege, samt eit vikariat i 100% stilling som overlege ved seksjon for infeksjon lunge og akutt medisin.

Klinikken auka aldersgrensa til 18 år frå januar 2023 og ungdomsmedisin er satsingsområde. Barne- og ungdomsklinikken (BUK) i Bergen er ein av Noregs største barne- og ungdomsavdelingar. Klinikken har 67 senger, ca. 4400
medisinske innleggingar og 30000 polikliniske konsultasjonar årleg. Klinikken
er organisert i 9 fagseksjonar inklusive barnekirurgi. God pasientbehandling,
opplæring, utdanning og forsking er prioriterte oppgåver ved klinikken. Barne-
og ungdomsklinikken har også ansvar for undersøkingar ved Barnehuset i Bergen
og tilsyn ved fødeavdelinga ved Voss sjukehus. I 2023 flyttar vi inn i nytt Barne- og ungdomssjukehus der vi samlar all utgreiing, behandling og oppfølging av barn- og unge innan somatikk
og psykisk helsevern.

Seksjonen ivaretar generell pediatri, infeksjoner, lungesjukdommar, akutt og allergi og har ansvar for Barne- og ungdomsmottak og Barneovervakingen. Seksjonen har også stor poliklinisk aktivitet. Vi har eit godt utrusta hjarte- og lungelaboratorium. Seksjonen har høg pasientflyt, særleg i vintersesongen. Opplæring av LIS legar er også viktig i seksjonen. For tida har vi 6 overlegar på seksjonen. Arbeidsmiljøet er energisk og sosialt.

Vi ønsker barnelegar med spesiell kompetanse eller interesse for akuttmedisin, infeksjon, lungemedisin og/eller allergi. Det er ein fordel med breidde i arbeidserfaringa, og man må rekne med å dekke fleire enn eitt felt i sitt arbeid. Vi søker spesifikt etter lungekompetanse. Legar i sluttfase av spesialistutdanning kan også søke vikariatet.

Eigenskapar vi ser spesielt etter er høg arbeidskapasitet, hjelpsemd, fleksibilitet og evne til å jobbe sjølvstendig og strukturert. Seksjonen har eit eige ansvar for opplæring av nye legar, og pedagogiske evner vil bli lagt vekt på. Det er forventa deltaking i ei av bakvaktordningane ved Barne- og ungdomsklinikken etter kompetanse og klinikkens behov.  

Arbeidsoppgåver

 • Du vil ha dag-til-dag ansvar for behandling av pasientar, samt langsiktig ansvar for oppfølging av dei  
 • Arbeid i poliklinikk og sengepost med dagpospasientar
 • Du vil inngå i eit tett tverrfagleg samarbeid som består av andre spesialistar, sjukepleiarar, fysiopterapeutar, bioingeniørar, psykologar, skule og leiketerapi
 • Det førutset deltaking i vakt i henhald til kompetanse og klinikkens behov
 • Du vil vere delaktig i undervisning og rettleiing av legar, studentar og andre personellgrupper

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjend spesialist i barnesjukdommar med generell pediatri bakgrunn, ønskeleg med lungekompetanse
 • Det blir lagt vekt på klinisk erfaring og fungering
 • Bakvaktskompetanse
 • Søkarar med bakgrunn innan forsking vil bli vektlagt
 • Gode samarbeidferdigheiter og ønske om å vere del av eit tverrfagleg team
 • Søkar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg eller eit anna skandinavisk språk
 • God evne til skriftleg dokumentasjon
 • Vedkommande som får tilbod om tilsetting må legge fram godkjend politiattest (vandel), jf. Lov om helsepersonell §20a

Personlege eigenskapar

 • Du må kunne arbeide sjølvstendig
 • Du må ha gode samhandlingsevner og må kunne kommunisere med barn og foreldre på ein god måte
 • Du har god fagleg vurderingsevne, og arbeider strukturert og målretta på jobb
 • Du etablerer gode samarbeidsrelasjonar til alle nødvendige yrkesgrupper og samarbeidspartnarar
 • Du har oversikt over eigne oppgåver, også under skiftande omstende
 •  Du har eit godt lag med folk

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit rikhaldig bedriftsidrettstilbodFøretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.  

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Håvard Trønnes
Tittel: Seksjonsoverlege
E-post: havard.tronnes@helse-bergen.no
Navn: Karin Birgitta Tylleskär
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 55975246
E-post: karin.birgitta.tylleskar@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen
Jonas Lies vei 79
5053 Bergen
Søk på stillingen