Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lier kommune er i ferd med å utvikle et kommunalt legekontor, Lierlegene. Lierlegene skal drive ordinær fastlegepraksis kombinert med andre allmennmedisinske legeoppgaver. I den forbindelse søker vi to leger, som har engasjement for utvikling av nye tjenester. Kommunen jobber for å etablere ALIS-utdanningsstillinger, der hele spesialiseringen kan gjennomføres i kommunen (med unntak av de 6 månedene i institusjonstjeneste). Det planlegges for en mer sammenhengende legetjeneste i kommunen som vil gi et større kollegafelleskap og bredere mulighet for faglig utvikling. På lengere sikt har vi ønske om å utvide kontoret med flere fastleger. 

Lierlegene er organisert under virksomhet for forebyggende tjenester, sammen med flyktningtjenesten og avdeling for aktivitet og mestring (fysioterapeuter, friskliv m.fl). Det er kommunen som står for driften av legekontoret. Lierlegene skal lokaliseres i nærheten av Fosshagen ressurssenter, først i et modulbygg og senere i det kommende nybygget "Fosshagen trinn 3". 

Stillingene vil gi spennende utfordringer, der de ansatte får anledning til å utvikle og bidra faglig til stillingenes innhold. Fordi legekontoret er under utvikling, vil de som ansettes få mulighet til å være med å bygge det opp og forme det til et veldrevet og effektivt legekontor. Målsetningen er å levere helsetjenester av god kvalitet og å være en attraktiv arbeidsplass. I kollegafellesskapet er det allerede ansatt en helsesekretær og en sykepleier. 

Oppstart etter avtale, anslagsvis 3. kvartal 2023. 

Arbeidsoppgaver
Da dette er nyopprettede stillinger, vil oppgavene tilpasses behov og kapasitet underveis i utviklingen av Lierlegene. Følgende opplisting er derfor ikke uttømmende, og variasjoner kan forekomme: 
 • 60% fastlegehjemmel. Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastlegeforskriften og annet gjeldene lovverk (statsavtalen, ASA4310, SFS2305, helsepersonelloven m.fl)
 • 40% andre allmennmedisinske oppgaver, i hovedsak oppfølging av innbyggere med spesielle behov og/eller uten fastlege. Dette innebærer for eksempel helseundersøkelser av nyankomne flyktninger, helsehjelp til personer med rusavhengighet og/eller psykiske helseutfordringer, og legetjenester til personer i omsorgsboliger. Det kan også bli aktuelt med arbeid i sykehjem og/eller helsestasjon. 
 • Veiledning og supervisjon av kolleger under utdanning, deltagelse i kvalitetsarbeid og internundervisning
 • Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, hvor Drammen kommune er vertskommune. Legevakt inngår ikke i ordinær arbeidstid, jfr. SFS 2305, § 3.2. 
 • Deltagelse i kommunens Allmennlegeutvalg (ALU) og annet kollegialt og faglig samarbeid med kommunens øvrige fastleger
 • Deltagelse i hjemmevaktordning for sykehjemmene/KAD 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon med full refusjonsrett
 • Gjennomført LIS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig (tilsvarende B2 eller bedre)
 • Gode evner til kommunikasjon med pasienter, pårørende, kolleger og ledere
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Flerspråklighet teller positivt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges før signering av kontrakt
 • Førerkort klasse B og mulighet til å disponere egen bil i jobben
Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid
 • Interesse for migrasjonshelse og samfunnets sårbare grupper
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Fleksibel, strukturert og pålitelig
 • Resultatorientert og med høye standarder for kvalitet
 • Gode samarbeidsevner med kolleger, ledere og samarbeidende personell
 • Glød og interesse for å utvikle nye tjenester
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • 100% fast stilling med varierte legeoppgaver, inkludert 60% fastlegeansvar
 • Spennende deltagelse i utvikling av et helt nytt legekontor 
 • ALIS-spesialiseringsløp med utdanningsplan for ALIS, veiledning og fri med lønn til nødvendige kurs/læringsaktiviteter
 • Faglig og kollegialt nettverk med andre kommunale leger, samt ALIS i kommunen
 • Faglig og kollegialt samarbeid med kommunens øvrige fastleger
 • Spesialister i allmennmedisin får veilederansvar for ALIS og LIS1
 • Lønn etter avtale og i henhold til kvalifikasjoner
 • Gode velferdsordninger
 
For ALIS
Lier kommune er registrert utdanningsvirksomhet. For ALIS legges til rette for spesialiseringsløp mot allmennmedisin, inklusive permisjon til institusjonstjeneste. Dersom kandidat er i ny spesialiseringsordning, vil vedkommende tilbys ALIS-avtale ved oppstart med økonomisk tilskudd til utdanningen (fri med lønn til gjennomføring av læringsaktiviteter, veiledning etc, dekning av kursavgift m.m.). Individuell utdanningsplan utarbeides og revideres jevnlig i samarbeid mellom ALIS og kommunen. Kommunen har et aktivt ALIS-nettverk med jevnlige møter. 

Øvrig 
Lier kommune har godt samarbeid med sine fastleger. Det er for tiden 27 hjemler i kommunen fordelt på 7 legekontor, hvor alle er næringsdrevne. De to aktuelle stillingene er de første fastlegehjemlene i Lier der fastlegen er ansatt i kommunen. Det avholdes ALU 3 ganger i året og det er godt oppmøte og godt samarbeidsklima.
 
Andre opplysninger
I Lier kommune må alle som skal arbeide med barn, unge og funksjonshemmede eller i helse og omsorg, fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktpersoner
Navn: For medisinskfaglige spørsmål: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41907666
E-post: Ingrid.bjerring@lier.kommune.no
Navn: Unni Thingberg
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 41584959
E-post: unni.thingberg@lier.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Vestsideveien 13