Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Department of Addiction Medicine, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway, are searching for a researcher with competence related to health economy. The position will be 100% over a period of 3 years linked to research projects related to heroin-assisted treatment (HAB-project), and two projects ATLAS4LAR and ATLAS4Dependence that investigate supplementary treatment options beyond opioid agonist therapy for people with opioid dependence. The research is tightly linked to clinical treatment at ATLAS4LAR and ATLAS4Dependence. The studies are intervention studies aiming to improve the health among people who have substance use disorders. You could read more about the projects at www.helse-bergen.no/bar (in Norwegian).

Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus utlyser ein 100% forskarstilling over ein åremålsperiode på 3 år. Halvparten av stillinga er knytt opp mot eit forskingsprosjekt for heroinassistert behandling (HAB-prosjektet), medan den andre halvparten er knytt opp mot ATLAS4LAR og ATLAS4Dependence. Studiane er intervensjonsstudiar med mål om å betre helsa hos personar med rusavhengighet. Forskinga er integrert tett opp til klinisk behandling ved LAR-poliklinikkar.

Job assignments
 • Occupy a lead position in analysing health- and economical data
 • Collaborate with the research group in quantitative analyses
 • Contribute to the prioritisation of resaerch-tasks and -questions 
 
Arbeidsoppgåver
 • Leie og bidra til analysar av kvantitative helsedata og økonomiske og helseøkonomiske analysar  
 • Jobbe i samarbeid med forskingruppa med kvantitative forskingsanalysar  
 • Bidra i evaluering av kva som bør prioriterast   
 

Qualifications
 • PhD or similar competence and relevant education in economics or health economics
 • Experience with use of economic or health economic research methods
 • Experience related to health or health related research will be considered positive
 • Fluent English (written and oral) and preferably also Norwegian
Kvalifikasjonar
 • Har doktorgrad (eller tilsvarande kompetanse) og relevant utdanning knytta mot økonomi eller helseøkonomi
 • Erfaring frå forskingsprosjekt som nyttar kvantitative økonomiske eller helseøkonomiske metodar
 • Erfaring med helseforsking vil vurderast positivt
 • God kjennskap til norsk og engelsk, skriftleg og munnleg 
 

Personal characteristics preferred
 • Responsible
 • Structured
 • Independent
 • Precise and truthful
 • Good communication skills
 • Quantitative skills
Personlege eigenskapar
 • Ansvarsbevisst
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Nøyaktig
 • Gode kommunikasjonsevner
 

The application should contain
 • A summary of relevant competence and motivation
 • CV
 • Contact information of two references
 • List of relevant publications
 
Søknaden skal innehalde
 • Ein kort oppsummering av relevant kompetanse, erfaring og motivasjon for å søke stillinga
 • CV
 • Kontaktopplysningar til to personar som kan vere referanse
 • Liste over relevant vitenkapeleg arbeid (publikasjonsliste)
 • Vi gjer merksam på at søknadar blir vurdert med den informasjonen og dei vedlegga som er knytta til søknaden i Webcruiter når søknadsfristen går ut. Vedlegga må vere på engelsk eller norsk, og eventuelle omsettingar må vere attesterte. Det er søkar sitt ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innan fristen 


We can provide
 • An exiting and challeging position
 • Salary in accordance with Helse Bergen conditions
 • High level of scientific competence
 • A supportive and encouraging workforce/environment
 
Vi kan tilby 
 • Ein spennande og utfordrande jobb  
 • Lønn i prosjektfinansiering og føretakets satsar 
 • Høgt fagleg nivå -  
 • Ein arbeidsplass som støttar og oppmuntrar kvarandre 


Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Lars Thore Fadnes
Tittel: Forskingsgruppeleiar
Telefon: 97704360
E-post: lars.thore.fadnes@helse-bergen.no
Navn: Arild Opheim
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 91314247
E-post: arild.opheim@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Avdeling for rusmedisin/ AFR Forsking, Helse Bergen
Østre Murallmenningen 7
5012 Bergen